ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ โพสโดย วันที่
๒๔ ก.ค.๖๐ นำนักเรียนร่วมปลูกป่า ม.๒ (สะนำ) : คณะครู 166 0 Benjamas 19 ก.ค. 2560,20:41
๒๒ ก.ค.๖๐ ประชุมเครือข่าย รร.ขนาดเล็ก : สพป.อน.๒ (ชลิดา + เบญจมาศ) 139 0 Benjamas 19 ก.ค. 2560,20:36
๒๒-๒๓ ก.ค.๖๐ อบรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน : สพป.อน.๒ (คำนึง) 129 0 Benjamas 19 ก.ค. 2560,20:31
๑๙ ก.ค.๖๐ อบรมค่ายวิชาการอังกฤษ : อนุบาลบ้านไร่ (เบญจมาศ) 142 0 Benjamas 19 ก.ค. 2560,20:24
อบรมสะเต็มศึกษา (๑-๓ พ.ค.๖๐) : ชลิดา 172 0 Center School Director 24 เม.ย. 2560,18:55
การอบรมโครงการการใช้ PLC ยกระดับคุณภาพฯ : ชลิดา-คำนึง (๓๐ เม.ย. ๖๐) 195 0 Center School Director 23 เม.ย. 2560,10:57
มอบหมายรักษาราชการแทนฯ (๒๐-๒๑ มีค. ๖๐) : เบญจมาศ 220 0 Center School Director 07 มี.ค. 2560,06:57
มอบหมายรักษาราชการแทนฯ (๙ กพ. ๖๐) : คำนึง 194 0 Center School Director 09 ก.พ. 2560,07:03
ประชุมการสอบ O-NET (๒๕ มค.๖๐) : คำนึง 237 0 Center School Director 20 ม.ค. 2560,14:46
มอบหมายรักษาราชการแทน(17-18 มค. 60) : คำนึง 202 0 Center School Director 15 ม.ค. 2560,12:57
มอบหมายรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ (๙ ม.ค.๖๐) : คำนึง 246 0 Center School Director 05 ม.ค. 2560,18:35
ประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ (๙ ม.ค. ๖๐) : ชาติชาย-ชลิดา 320 0 Center School Director 05 ม.ค. 2560,18:29
ประชุมจัดติวโอเน็ท (๓๐ ธ.ค. ๕๙) : คำนึง-เบญจมาศ 200 0 Center School Director 27 ธ.ค. 2559,07:00
ประชุมเตรียมความพร้อมสอบ o-net (๒๕ ธ.ค.๕๙) : คำนึง 207 0 Center School Director 22 ธ.ค. 2559,19:04
มอบหมายรักษาราชการแทน (๒๐-๒๓ ธค.๕๙) : เบญจมาศ 207 0 Center School Director 20 ธ.ค. 2559,14:57
การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียน (๒๑-๒๓ ธ.ค.๕๙) : ครูและบุคลากรทุกคน 205 0 Center School Director 19 ธ.ค. 2559,13:59
มอบหมายรักษาราชการแทน (๘ ธ.ค.๕๙) : คำนึง 211 0 Center School Director 07 ธ.ค. 2559,11:30
มอบหมายนำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ (๑๓-๑๔ ธ.ค.๕๙) : ครู-บุคลากร 225 0 Center School Director 02 ธ.ค. 2559,15:13
มอบหมายนำลูกเสือเข้าค่ายพักแรม (๒๘-๓๐ พ.ย.๕๙) : เบญจมาศ 186 0 Center School Director 28 พ.ย. 2559,09:58
อบรมพัฒนาทักษะฝีมือ (๒๒,๒๙-๓๐ พ.ย.๕๙,๑ ธ.ค.๕๙) : ผาสุข 174 0 Center School Director 17 พ.ย. 2559,13:20
มอบหมายรักษาราชการแทน (๒๑ พ.ย. ๕๙) : ชลิดา 176 0 Center School Director 17 พ.ย. 2559,07:27
มอบหมายรักษาราชการแทน (๘ พ.ย. ๕๙) : คำนึง 187 0 Center School Director 03 พ.ย. 2559,10:16
ประชุมพัฒนา "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (๒๕-๒๖ ตค. ๕๙) : ชลิดา-เบญจมาศ 197 0 Center School Director 20 ต.ค. 2559,16:32
การขับเคลื่อนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (๖ ต.ค. ๕๙) : ภัทรพร 244 0 Center School Director 04 ต.ค. 2559,09:55
กรรมการประเมินการอ่าน-เขียน (๒๘ ก.ย. ๕๙) : คำนึง 250 0 Center School Director 26 ก.ย. 2559,13:01
ประชุมการอ่าน-เขียน (๒๗ ก.ย. ๕๙) : ชลิดา 254 0 Center School Director 26 ก.ย. 2559,12:12
เปลี่ยนแปลงมอบหมายการรักษาราชการแทน (๒๙ ก.ย. ๕๙) : คำนึง 264 0 Center School Director 13 ก.ย. 2559,19:48
มอบหมายรักษาราชการแทน (๑๖ ก.ย.๕๙) : คำนึง 273 0 Center School Director 09 ก.ย. 2559,12:25
ประชุมกรรมการศิลปหัตถกรรมนักเรียน (๑๒ ก.ย.๕๙) : คำนึง 278 0 Center School Director 09 ก.ย. 2559,09:51
อบรมศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (๒๖-๒๗ ก.ย. ๕๙) : คำนึง 298 0 Center School Director 08 ก.ย. 2559,16:39
ประชุมกรรมการศิลปหัตถกรรมนักเรียน (๑๒ ก.ย. ๕๙) : ภัทรพร 283 0 Center School Director 08 ก.ย. 2559,16:34
อบรมโปรแกรมบริหารสถานศึกษา (๑๐ ก.ย. ๕๙) : เบญจมาศ 264 0 Center School Director 08 ก.ย. 2559,16:30
มอบหมายรักษาราชการแทน ( ๗ ก.ย. ๕๙ ) : คำนึง 246 0 Center School Director 06 ก.ย. 2559,12:09
ร่วมงานประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (๑๗-๑๘ ก.ย. ๕๙) : ครูทุกคน 239 0 Center School Director 05 ก.ย. 2559,11:20
อบรมการวัดผลและประเมินการเรียนรู้ (๑๙ ก.ย. ๕๙) : คำนึง 253 0 Center School Director 02 ก.ย. 2559,09:25
เลื่อนอบรมการสร้างวินัยทางการเงิน (๒๖ ก.ย.๕๙) : คำนึง 281 0 Center School Director 29 ส.ค. 2559,07:39
มอบหมายรักษาราชการแทน ( ๓๐ ส.ค. ๕๙ ) : คำนึง 236 0 Center School Director 27 ส.ค. 2559,19:48
กิจกรรมคัดเลือกตัวแทนนักเรียน ( ๒๖ ส.ค. ๕๙ ) : ครูทุกคน 242 0 Center School Director 22 ส.ค. 2559,13:59
ประชุมการประกันคุณภาพการศึกษา (๓๐ ส.ค.๕๙) : ชาติชาย-ชลิดา 242 0 Center School Director 19 ส.ค. 2559,09:07
อบรมการสร้างวินัยทางการเงิน (๓ ก.ย.๕๙) : คำนึง 299 0 Center School Director 19 ส.ค. 2559,08:56