ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านห้วยป่าปกค่ะ...
## ที่นี่...เราอาจทำให้เด็กเก่งทุกคนไม่ได้  แต่เราสามารถทำให้ เด็กได้เรียนรู้อย่างสมบูรณ์ทุกคน...ผอ.ชาติชาย ยศหนัก ##
## ค่านิยมไทย ๑๒ ประการ.....หนึ่งรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  สองซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้  สามกตัญญูพ่อแม่สุดหัวใจ  สี่มุ่งใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา  ห้ารักษาวัฒนธรรมประจำชาติ  หกไม่ขาดศิลธรรมศาสนา  เจ็ดเรียนรู้อธิปไตยของประชา  แปดรักษาวินัยกฏหมายไทย  เก้าปฏิบัติตามพระราชดำรัส  สิบไม่ขาดพอเพียงเลี้ยงชีพได้  สิบเอ็ดต้องเข้มแข็งทั้งกายใจ  สิบสองไซร้คิดอะไรให้ส่วนรวม. ##

ตรวจสอบหนังสือราชการจากโรงเรียนบ้านห้วยป่าปก

เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
๒๙ ธ.ค. ๖๐ มอบหมายการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ : ชลิดา (14/0) 26 ธ.ค. 60
ปฏิทินจ่ายเงินเดือน ปี ๒๕๖๑ (20/0) 25 ธ.ค. 60
บริจาคเงินให้สถานศึกษา (13/0) 25 ธ.ค. 60
๒๗ ธ.ค. ๖๐ มอบหมายร่วมพิธีเปิดกีฬานักเรียนบ้านไร่ ๒ : ภัทรพร (13/0) 25 ธ.ค. 60
๒๖ ธ.ค. ๖๐ มอบหมายร่วมพิธีเปิดกีฬานักเรียนบ้านไร่ ๕ : เบญจมาศ (13/0) 25 ธ.ค. 60
๒๕ ธ.ค. ๖๐ มอบหมายร่วมเปิดกีฬานักเรียนบ้านไร่ ๓ : เบญจมาศ (12/0) 25 ธ.ค. 60
19 ธ.ค. 60 มอบหมายรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ : ชลิดา (17/0) 18 ธ.ค. 60
15,18 ธ.ค. 60 เตรียมกีฬากลุ่มโรงเรียน : ผาสุข-ภัทรพร (18/0) 15 ธ.ค. 60
๑๓ ธค. ๖๐ ประชุมครูกีฬา (ภัทรพร) (16/0) 08 ธ.ค. 60
๔ ธ.ค. ๖๐ มอบหมายรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน : ภัทรพร (27/0) 30 พ.ย. 60
หนังสือรายงานผู้อำนวยการ
การบริจาคเงินและสิ่งของ 27 มิ.ย. 60
การประชุมสัมมนาส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพนักเรียน 23 มี.ค. 60
รายงานการรับบริจาค 01 พ.ย. 59
รายงานการรับบริจาค ๔ ก.ย. ๕๙ 05 ก.ย. 59
การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน4 18 ส.ค. 59
การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน3 18 ส.ค. 59
การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน2 18 ส.ค. 59
การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน1 18 ส.ค. 59
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มอำนวยการและงบประมาณ (เบญจมาศ) โทร 08 7199 3856
๐๓๖ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนโรงเรียน 15 ม.ค. 61
๐๓๕ การรายงานติดตามการใช้อินเตอร์เน็ท 15 ม.ค. 61
๐๓๓ เอกสารข้อมูลพื้นฐานนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ 15 ม.ค. 61
๐๓๐ การติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน 10 ม.ค. 61
๐๑๔ การอบรมการเงินการบัญชีสถานศึกษา 05 ม.ค. 61
๐๑๓ แนวทางการใช้อินเตอร์เน็ทกระทรวงศึกษาธิการ 05 ม.ค. 61
๐๑๒ การสอบชิงทุนการศึกษา 05 ม.ค. 61
๐๐๕ จัดสรรงบประมาณปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียน ๒/๖๐ 04 ม.ค. 61
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารวิชาการ (ชลิดา) โทร 08 4879 1417
๐๓๔ โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 15 ม.ค. 61
๐๒๙ การทดสอบ Pre o-net ปี ๒๕๖๐ 10 ม.ค. 61
๐๒๐ การวัดความสามารถการอ่านและเขียน ภาคเรียนที่ ๒ 09 ม.ค. 61
๐๑๖ การเพิ่ม-ลดรายชื่อนักเรียนเข้าสอบ o-net 08 ม.ค. 61
๐๑๕ การนำผลการประเมินข้อสอบกลาง ปี ๒๕๕๙ ไปใช้ 05 ม.ค. 61
การทดสอบ Pre-o-net ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 13 ธ.ค. 60
การทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ 20 พ.ย. 60
การวัดความสวามารถการอ่านและเขียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ 09 พ.ย. 60
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารบุคคล (คำนึง) โทร 08 1887 7845
๐๐๗ ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 04 ม.ค. 61
ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 23 พ.ย. 60
ต่อสัญญาจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ 17 พ.ย. 60
แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ 14 พ.ย. 60
การอบรมภาษาอังกฤษ รุ่นที่ ๑๒ 09 พ.ย. 60
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 01 พ.ย. 60
สำรวจครูที่ได้รับการพัฒนาระบบ TEPE ONLINE 10 ต.ค. 60
สำรวจรายชื่อผู้ผ่านการอบรมการดำเนินการทางวินัย 10 ต.ค. 60
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารทั่วไป (ภัทรพร) โทร 09 7990 7424
๐๓๒ การประชุมรายงานผลการรับนักเรียนฯ 15 ม.ค. 61
๐๒๑ โครงการรับฟังความคิดเห็นโครงการอาหารกลางวัน 09 ม.ค. 61
๐๐๖ การสำรวจสถานการณ์รูปแบบการใช้ยาเสพติด 04 ม.ค. 61
การจัดซื้อแบบพิมพ์ของทางราชการ 26 ธ.ค. 60
รายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 26 ธ.ค. 60
คัดกรองนักเรียนยากจนเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ 13 ธ.ค. 60
อนุญาตให้นำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา 13 ธ.ค. 60
รายงานข้อมูลแผนการรับนักเรียน ปี ๒๕๖๑ 03 พ.ย. 60
ทะเบียนหนังสือ เวียนแจ้ง ข้าราชการครู/บุคลากร
๐๓๑ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา 15 ม.ค. 61
xxx บัญชีตำแหน่งว่างข้าราชการครูฯ 15 ม.ค. 61
๐๒๘ การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี 10 ม.ค. 61
๐๒๗ แก้ไขข้อความประกาศการรับนักเรียนฯ 09 ม.ค. 61
๐๒๖ การย้ายข้าราชการครู ปี ๒๕๖๑ 09 ม.ค. 61
๐๒๕ การรับนักเรียนและเปิดรั้วโรงเรียน ปี ๒๕๖๑ 09 ม.ค. 61
๐๒๔ ขอความร่วมมือรณรงค์ งานเลี้ยงปลอดเหล้าฯ 09 ม.ค. 61
๐๒๓ แนวทางการบำบัดฟื้นฟู 09 ม.ค. 61
ประกาศระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รร.บ้านห้วยป่าปก
ประกาศราคากลางก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (๒) 08 ธ.ค. 60
ประกาศราคากลางก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (๑) 08 ธ.ค. 60
ประกาศราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียน 18 พ.ย. 60
ประกาศราคากลางจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน(๒) 10 พ.ย. 59
ประกาศราคากลางจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน(๑) 10 พ.ย. 59
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาวิชาการฯ 10 พ.ย. 59
รายงานการประชุมครุและบุคลากรทางการศึกษา
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๑/๖๑ 05 ม.ค. 61
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 13 ธ.ค. 60
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 23 ต.ค. 60
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 23 ต.ค. 60
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 23 ต.ค. 60
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 23 ต.ค. 60
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (๓) 23 พ.ย. 59
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (๒) 23 พ.ย. 59
รายงานการประชุมกรรมการสถานศึกษา
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 02 พ.ค. 60
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 02 พ.ค. 60
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 02 พ.ค. 60
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๓/๕๙ 03 ก.ค. 59
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๒/๕๙ 09 เม.ย. 59
รายการการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๑/๕๙ (ต่อ) 25 ม.ค. 59
รายการการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๑/๕๙ 25 ม.ค. 59
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๒/๕๘ (ต่อ) 13 ก.ค. 58
รายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๑/๖๐ 25 พ.ค. 60
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๓/๕๙ (๓) 16 พ.ย. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๓/๕๙ (๒) 16 พ.ย. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๓/๕๙ (๑) 16 พ.ย. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๒/๕๙ 03 ก.ค. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๒) 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๑) 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๓/๕๘ 29 ต.ค. 58
รายงานการประชุมกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๖๐ (๓) 29 มี.ค. 60
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๖๐ (๒) 29 มี.ค. 60
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๖๐ (๑) 29 มี.ค. 60
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๓) 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๒) 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๑) 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๕๘ (ต่อ) 13 ก.ค. 58
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๕๘ 13 ก.ค. 58
หนังสือประชาสัมพันธ์
ระบบบันทึกประวัติการปฏิบัติงานข้าราชการครู (Logbook for Teacher) 27 ธ.ค. 60
แบบบัญชีการออมเศรษฐกิจพอเพียง 27 ธ.ค. 60
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 23 ธ.ค. 60
ประกาศบัญชีรายชื่อนักเรียนรับสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๖๐ 18 ธ.ค. 60
บรรยายระเบียบ ก.คลัง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๐ 11 ธ.ค. 60
หลักสูตรปฐมวัย 2560 17 พ.ย. 60
สิทธิบำเหน็จบำนาญ 01 พ.ย. 60
ประกาศนโยบายสถานศึกษาสะอาดสวยใสไร้มลพิษ 20 ต.ค. 60
อินโฟเมชั่นกราฟิก : Information Graphic เพื่อการศึกษา
แถบแพรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 28 ต.ค. 60
แก้อาการปวดหลัง 09 ส.ค. 59
ประโยชน์ของกล้วย 09 ส.ค. 59
ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (หญิง) 09 ส.ค. 59
ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (ชาย) 09 ส.ค. 59
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แพรแถบ) 09 ส.ค. 59
เครื่องหมายประดับเครื่องแบบ (อินทรธนู) 09 ส.ค. 59
รักษาความโสด 09 ส.ค. 59
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/07/2011
ปรับปรุง 15/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 1253523
Page Views 1504323
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจการบริหารจัดการศึกษา รร.บ้านห้วยป่าปก
การอำนวยความสะดวก
ความรวดเร็วการบริการ
ครูมีมนุษยสัมพันธ์
การติดต่องานเป็นสัดส่วน
การประชาสัมพันธ์สถานศึกษา
การจัดกิจกรรมการศึกษา
บริเวณสถานศึกษาสะอาด
ความเหมาะสมของห้องเรียน
การจัดการเรียนการสอน
การให้ความรู้นักเรียน
ดูผลโหวด