ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินเปิดเรียน
ปฏิทินเปิดเรียน
กิจกรรมสถานศึกษา
กิจกรรมวันเด็ก ปี ๒๕๕๙
กิจกรรมสนทนายามเช้า
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.๖
กิจกรรมการนิเทศ
กิจกรรมเตรียม NT
กิจกรรมเตรียม O-NET
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
สอบการอ่านและเขียน ป.๑
ประสานจัดหาเครื่องแบบนักเรียน ปี ๒๕๕๙
เครือข่ายกิจกรรมลูกเสือ (ห้วยป่าปก-สะนำ)
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปี กศ. ๒๕๕๘
ซ่อมแซมอาคารเรียนโดยงบ กก.สถ.
ประเพณีแห่ค้างดอกไม้ห้วยป่าปก ' ๕๙
กิจกรรมวิสาขบูชา
ปจ.อุทัยธานีแวะเยี่ยม
๑ โรงเรียน ๑ ผลิตภัณฑ์ ๑ อาชีพ
กิจกรรมปลูกป่า ปรับปรุงฝายกั้นน้ำ
กิจกรรมวันไหว้ครูนักเรียน
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
รับมอบมินิห้องสมุด"เพื่อน้อง"
ประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านห้วยป่าปกค่ะ...
## ที่นี่...เราอาจทำให้เด็กเก่งทุกคนไม่ได้  แต่เราสามารถทำให้ เด็กได้เรียนรู้อย่างสมบูรณ์ทุกคน...ผอ.ชาติชาย ยศหนัก ##
## ค่านิยมไทย ๑๒ ประการ.....หนึ่งรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  สองซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้  สามกตัญญูพ่อแม่สุดหัวใจ  สี่มุ่งใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา  ห้ารักษาวัฒนธรรมประจำชาติ  หกไม่ขาดศิลธรรมศาสนา  เจ็ดเรียนรู้อธิปไตยของประชา  แปดรักษาวินัยกฏหมายไทย  เก้าปฏิบัติตามพระราชดำรัส  สิบไม่ขาดพอเพียงเลี้ยงชีพได้  สิบเอ็ดต้องเข้มแข็งทั้งกายใจ  สิบสองไซร้คิดอะไรให้ส่วนรวม. ##

ตรวจสอบหนังสือราชการจากโรงเรียนบ้านห้วยป่าปก

เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
อบรมสะเต็มศึกษา (๑-๓ พ.ค.๖๐) : ชลิดา (15/0) 24 เม.ย. 60
การอบรมโครงการการใช้ PLC ยกระดับคุณภาพฯ : ชลิดา-คำนึง (๓๐ เม.ย. ๖๐) (12/0) 23 เม.ย. 60
มอบหมายรักษาราชการแทนฯ (๒๐-๒๑ มีค. ๖๐) : เบญจมาศ (36/0) 07 มี.ค. 60
มอบหมายรักษาราชการแทนฯ (๙ กพ. ๖๐) : คำนึง (33/0) 09 ก.พ. 60
ประชุมการสอบ O-NET (๒๕ มค.๖๐) : คำนึง (56/0) 20 ม.ค. 60
มอบหมายรักษาราชการแทน(17-18 มค. 60) : คำนึง (46/0) 15 ม.ค. 60
มอบหมายรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ (๙ ม.ค.๖๐) : คำนึง (50/0) 05 ม.ค. 60
ประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ (๙ ม.ค. ๖๐) : ชาติชาย-ชลิดา (55/0) 05 ม.ค. 60
ประชุมจัดติวโอเน็ท (๓๐ ธ.ค. ๕๙) : คำนึง-เบญจมาศ (51/0) 27 ธ.ค. 59
ประชุมเตรียมความพร้อมสอบ o-net (๒๕ ธ.ค.๕๙) : คำนึง (53/0) 22 ธ.ค. 59
หนังสือรายงานผู้อำนวยการ
การประชุมสัมมนาส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพนักเรียน 23 มี.ค. 60
รายงานการรับบริจาค 01 พ.ย. 59
รายงานการรับบริจาค ๔ ก.ย. ๕๙ 05 ก.ย. 59
การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน4 18 ส.ค. 59
การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน3 18 ส.ค. 59
การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน2 18 ส.ค. 59
การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน1 18 ส.ค. 59
รายงานการรับบริจาค 17 มี.ค. 59
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มอำนวยการและงบประมาณ (เบญจมาศ) โทร 08 7199 3856
โครงการกิจกรรมครบรอบ ๑๐๐ ปีธงชาติไทย 24 พ.ค. 60
ขอความร่วมมือปลูกดอกดาวเรืองฯ 24 พ.ค. 60
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 24 พ.ค. 60
สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน ปี ๒๕๖๐ 24 พ.ค. 60
การประชุมจัดทำข้อมูลสารสนเทศ 16 พ.ค. 60
อบรมการจัดทำดอกไม้จันทร์ 16 พ.ค. 60
เอกสารการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษา 06 พ.ค. 60
การปลูกต้นไม้ ประจำปี ๒๕๖๐ 06 พ.ค. 60
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารวิชาการ (ชลิดา) โทร 08 4879 1417
การรายงานข้อมูลเด็กพิการเรียนร่วมฯ 24 พ.ค. 60
การขอรับเงินอุดหนุนสำหรับคนพิการ 24 พ.ค. 60
แจ้งจัดสรรงบประมาณการจัดการศึกษารียนร่วม 19 พ.ค. 60
แจ้งโรงเรียนสำเนาสื่อห้องเรียนคุณภาพแบบพกพา 19 พ.ค. 60
การนิเทศฯ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 13 พ.ค. 60
ส่งครูเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 13 พ.ค. 60
ประชุมโรงเรียนดีประจำตำบล ปี ๒๕๖๐ 28 เม.ย. 60
อบรมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 24 เม.ย. 60
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารบุคคล (ภัทรพร) โทร 08 1972 1600
การจัดสรรอัตรลูกจ้างชั่วคราวฯ 24 พ.ค. 60
การเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง ครั้งที่ ๑ 23 เม.ย. 60
สำรวจควมต้องการวิชาเอกสถานศึกษา 23 เม.ย. 60
ขอเชิญประชุมขันเคลื่อนนโยบายฯ 04 เม.ย. 60
การบริหารอัตรากำลังฯ 27 มี.ค. 60
ขออนุมัติไปราชการ 22 มี.ค. 60
การประเมินผลปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว 15 มี.ค. 60
การสิ้นสุดสัญญาจ้างพนักงานราชการ 15 มี.ค. 60
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารทั่วไป (คำนึง) โทร 08 1887 7845
บัญชีรายชื่อนักเรียนเข้าเกณฑ์ ปี ๒๕๖๐ 24 พ.ค. 60
การรับเด็กเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 16 พ.ค. 60
รายงานผลการรับนักเรียน 16 พ.ค. 60
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา 13 พ.ค. 60
การจัดเก็บข้อมูลคัดกรองนักเรียนยากจน 26 เม.ย. 60
ส่งเด็กอายุถึงเกณฑ์เข้าเรียน 26 เม.ย. 60
ขยายเวลาจัดเก็บข้อมูลนักเรียนยากจน 30 มี.ค. 60
ส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) 30 มี.ค. 60
ทะเบียนหนังสือ เวียนแจ้ง ข้าราชการครู/บุคลากร
การประกวดวาดภาพเด็กและเยาวชน 24 พ.ค. 60
ประชาสัมพันธ์การประกวดทักษะภาษาจีน 24 พ.ค. 60
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมครอสเวิร์ดเกมฯ 24 พ.ค. 60
การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 24 พ.ค. 60
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรม 24 พ.ค. 60
แบบประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล 21 พ.ค. 60
การตรวจตาต้อกระจก 19 พ.ค. 60
ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทยฯ 19 พ.ค. 60
รายงานการประชุมครุและบุคลากรทางการศึกษา
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (๓) 23 พ.ย. 59
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (๒) 23 พ.ย. 59
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (๑) 23 พ.ย. 59
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ 01 ก.ค. 59
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 01 ก.ค. 59
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 10 เม.ย. 59
รายการการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (๒) 27 ม.ค. 59
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (๑) 27 ม.ค. 59
รายงานการประชุมกรรมการสถานศึกษา
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 02 พ.ค. 60
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 02 พ.ค. 60
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 02 พ.ค. 60
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๓/๕๙ 03 ก.ค. 59
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๒/๕๙ 09 เม.ย. 59
รายการการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๑/๕๙ (ต่อ) 25 ม.ค. 59
รายการการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๑/๕๙ 25 ม.ค. 59
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๒/๕๘ (ต่อ) 13 ก.ค. 58
รายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๑/๖๐ 25 พ.ค. 60
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๓/๕๙ (๓) 16 พ.ย. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๓/๕๙ (๒) 16 พ.ย. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๓/๕๙ (๑) 16 พ.ย. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๒/๕๙ 03 ก.ค. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๒) 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๑) 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๓/๕๘ 29 ต.ค. 58
รายงานการประชุมกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๖๐ (๓) 29 มี.ค. 60
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๖๐ (๒) 29 มี.ค. 60
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๖๐ (๑) 29 มี.ค. 60
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๓) 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๒) 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๑) 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๕๘ (ต่อ) 13 ก.ค. 58
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๕๘ 13 ก.ค. 58
หนังสือประชาสัมพันธ์
เอกสารโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัด กศ. ปี ๒๕๖๐ 25 พ.ค. 60
สรุปการใช้จ่ายเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ ๒/๕๙ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐) 18 พ.ค. 60
แนวปฏิบัติหนังสือยืมเรียน ปี ๒๕๖๐ 18 พ.ค. 60
เอกสารการพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 02 พ.ค. 60
คู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากร 13 ต.ค. 59
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ ๓/๕๙ 05 ต.ค. 59
ประกาศจัดสรรนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๕๙ 03 ต.ค. 59
ประกาศปิดภาคเรียนที่ ๑/๕๙ 03 ต.ค. 59
ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน(๒) 10 พ.ย. 59
ประกาศราคากลางจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน(๑) 10 พ.ย. 59
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาวิชาการฯ 10 พ.ย. 59
อินโฟเมชั่นกราฟิก : Information Graphic เพื่อการศึกษา
แก้อาการปวดหลัง 09 ส.ค. 59
ประโยชน์ของกล้วย 09 ส.ค. 59
ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (หญิง) 09 ส.ค. 59
ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (ชาย) 09 ส.ค. 59
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แพรแถบ) 09 ส.ค. 59
เครื่องหมายประดับเครื่องแบบ (อินทรธนู) 09 ส.ค. 59
รักษาความโสด 09 ส.ค. 59
แก้ผ้านอน 09 ส.ค. 59
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ต้องการให้เพิ่มหัวข้ออะไร
ข่าวการเมือง
ข่าวดารา
ดูดวง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/07/2011
ปรับปรุง 25/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 1047938
Page Views 1223624