ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านห้วยป่าปกค่ะ...
## ที่นี่...เราอาจทำให้เด็กเก่งทุกคนไม่ได้  แต่เราสามารถทำให้ เด็กได้เรียนรู้อย่างสมบูรณ์ทุกคน...ผอ.ชาติชาย ยศหนัก ##
## ค่านิยมไทย ๑๒ ประการ.....หนึ่งรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  สองซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้  สามกตัญญูพ่อแม่สุดหัวใจ  สี่มุ่งใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา  ห้ารักษาวัฒนธรรมประจำชาติ  หกไม่ขาดศิลธรรมศาสนา  เจ็ดเรียนรู้อธิปไตยของประชา  แปดรักษาวินัยกฏหมายไทย  เก้าปฏิบัติตามพระราชดำรัส  สิบไม่ขาดพอเพียงเลี้ยงชีพได้  สิบเอ็ดต้องเข้มแข็งทั้งกายใจ  สิบสองไซร้คิดอะไรให้ส่วนรวม. ##

ตรวจสอบหนังสือราชการจากโรงเรียนบ้านห้วยป่าปก

เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
๒๓-๒๔ ก.ย.๖๐ ศึกษาดูงานการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา:เพชรบุรี (ภัทรพร ) (8/0) 14 ก.ย. 60
๑๙ ก.ย.๖๐ อบรมการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่:สพป.อน ๒ (คำนึง+ภัทรพร) (6/0) 14 ก.ย. 60
๑๐-๑๑ ก.ย.๖๐ อบรมการสร้างสื่อการสอนศตวรรษที่ ๒๑ :สพป.อน ๒ (ชลิดา) (8/0) 07 ก.ย. 60
โมดิฟายเศรษฐกิจพอเพียง (18/0) 07 ก.ย. 60
Chartchai Mdel (18/0) 31 ส.ค. 60
๒-๓ ก.ย. ๖๐ อบรมการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน:สพป.อน๒ (เบญจมาศ) (9/0) 30 ส.ค. 60
๙ ก.ย. ๖๐ อบรมครูคณิตศาสตร์ ป.๕ : สพป.อน ๒ (เบญจมาศ) (14/0) 22 ส.ค. 60
พระคาถาอนุโมทนา (25/0) 21 ส.ค. 60
๑๙ ส.ค.๖๐ อบรมสรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน : สพป.อน ๒ (เบญจมาศ) (15/0) 18 ส.ค. 60
๑๘ ส.ค.๖๐ อบรมโรงเรียนทำมาหากิน:สพป.อน ๒ (ชลิดา + อัจฉรา) (20/0) 11 ส.ค. 60
หนังสือรายงานผู้อำนวยการ
การบริจาคเงินและสิ่งของ 27 มิ.ย. 60
การประชุมสัมมนาส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพนักเรียน 23 มี.ค. 60
รายงานการรับบริจาค 01 พ.ย. 59
รายงานการรับบริจาค ๔ ก.ย. ๕๙ 05 ก.ย. 59
การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน4 18 ส.ค. 59
การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน3 18 ส.ค. 59
การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน2 18 ส.ค. 59
การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน1 18 ส.ค. 59
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มอำนวยการและงบประมาณ (เบญจมาศ) โทร 08 7199 3856
ขอเชิญประชุม 13 ก.ย. 60
รายงานสอบทานการเงินเดือน มิ.ย.๖๐ 13 ก.ย. 60
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติด 13 ก.ย. 60
ให้บริการวัคซินนักเรียนประถม 11 ก.ย. 60
การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลฯ 11 ก.ย. 60
มอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้าง 08 ก.ย. 60
การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา 05 ก.ย. 60
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณฯ 05 ก.ย. 60
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารวิชาการ (ชลิดา) โทร 08 4879 1417
รับคูปองการศึกษา (เด็กพิเศษ) 19 ก.ย. 60
อบรมการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ 13 ก.ย. 60
ประชุมคณะกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 13 ก.ย. 60
การอบรมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา 11 ก.ย. 60
การนิเทศฯโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวม (เด็กพิเศษ) 08 ก.ย. 60
ทวง รายงานการประเมินการอ่าน-เขียน ครั้งที่ ๒ 08 ก.ย. 60
การอบรมสร้างสื่อการเรียนการสอน 01 ก.ย. 60
การอบรมการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 29 ส.ค. 60
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารบุคคล (ภัทรพร) โทร 08 1972 1600
การอบรมพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษ 19 ก.ย. 60
การประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว 05 ก.ย. 60
ให้ข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่งฯ 05 ก.ย. 60
การเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง ครั้งที่ ๒ 01 ก.ย. 60
สำรวจข้อมูลข้าราชการครูฯ 23 ส.ค. 60
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ 21 ส.ค. 60
การบริหารอัตรากำลังพี่เลี้ยงเด็กพิการ 21 ส.ค. 60
การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว 16 ส.ค. 60
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารทั่วไป (คำนึง) โทร 08 1887 7845
มอบทุนการศึกษานักเรียนขาดแคลน 08 ก.ย. 60
การสั่งซื้อเอกสารหลักฐานการศึกษาฯ 05 ก.ย. 60
การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานต้านยาเสพติด 05 ก.ย. 60
ตอบแบบสอบถามโครงการอาหารกลางวัน 29 ส.ค. 60
การประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว 21 ส.ค. 60
อบรมโครงการบริหารจัดการขยะ 21 ส.ค. 60
อบรมสารสนเทศดูแลติดตามการใช้สารเสพติด 17 ส.ค. 60
นิเทศ ติดตาม โครงการอาหารกลางวันฯ 08 ส.ค. 60
ทะเบียนหนังสือ เวียนแจ้ง ข้าราชการครู/บุคลากร
ประกาศแจกนมโรงเรียนช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ 18 ก.ย. 60
สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ 13 ก.ย. 60
การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน 13 ก.ย. 60
การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน 13 ก.ย. 60
โครงการฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปีธงชาติไทย 13 ก.ย. 60
ปรับตารางดูงานการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา 13 ก.ย. 60
ประก่าศการสรรหาและเลือก กตปน. 11 ก.ย. 60
มอหมายการนิเทศภายในประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ 07 ก.ย. 60
รายงานการประชุมครุและบุคลากรทางการศึกษา
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (๓) 23 พ.ย. 59
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (๒) 23 พ.ย. 59
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (๑) 23 พ.ย. 59
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ 01 ก.ค. 59
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 01 ก.ค. 59
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 10 เม.ย. 59
รายการการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (๒) 27 ม.ค. 59
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (๑) 27 ม.ค. 59
รายงานการประชุมกรรมการสถานศึกษา
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 02 พ.ค. 60
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 02 พ.ค. 60
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 02 พ.ค. 60
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๓/๕๙ 03 ก.ค. 59
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๒/๕๙ 09 เม.ย. 59
รายการการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๑/๕๙ (ต่อ) 25 ม.ค. 59
รายการการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๑/๕๙ 25 ม.ค. 59
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๒/๕๘ (ต่อ) 13 ก.ค. 58
รายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๑/๖๐ 25 พ.ค. 60
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๓/๕๙ (๓) 16 พ.ย. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๓/๕๙ (๒) 16 พ.ย. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๓/๕๙ (๑) 16 พ.ย. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๒/๕๙ 03 ก.ค. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๒) 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๑) 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๓/๕๘ 29 ต.ค. 58
รายงานการประชุมกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๖๐ (๓) 29 มี.ค. 60
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๖๐ (๒) 29 มี.ค. 60
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๖๐ (๑) 29 มี.ค. 60
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๓) 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๒) 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๑) 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๕๘ (ต่อ) 13 ก.ค. 58
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๕๘ 13 ก.ค. 58
หนังสือประชาสัมพันธ์
มาตรฐานการประกันคุณภาพภานในสถานศึกษา ๒๕๕๙ 16 ก.ค. 60
เอกสารโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัด กศ. ปี ๒๕๖๐ 25 พ.ค. 60
สรุปการใช้จ่ายเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ ๒/๕๙ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐) 18 พ.ค. 60
แนวปฏิบัติหนังสือยืมเรียน ปี ๒๕๖๐ 18 พ.ค. 60
เอกสารการพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 02 พ.ค. 60
คู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากร 13 ต.ค. 59
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ ๓/๕๙ 05 ต.ค. 59
ประกาศจัดสรรนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๕๙ 03 ต.ค. 59
ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน(๒) 10 พ.ย. 59
ประกาศราคากลางจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน(๑) 10 พ.ย. 59
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาวิชาการฯ 10 พ.ย. 59
อินโฟเมชั่นกราฟิก : Information Graphic เพื่อการศึกษา
แก้อาการปวดหลัง 09 ส.ค. 59
ประโยชน์ของกล้วย 09 ส.ค. 59
ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (หญิง) 09 ส.ค. 59
ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (ชาย) 09 ส.ค. 59
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แพรแถบ) 09 ส.ค. 59
เครื่องหมายประดับเครื่องแบบ (อินทรธนู) 09 ส.ค. 59
รักษาความโสด 09 ส.ค. 59
แก้ผ้านอน 09 ส.ค. 59
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/07/2011
ปรับปรุง 19/09/2017
สถิติผู้เข้าชม 1140120
Page Views 1352240
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจการบริหารจัดการศึกษา รร.บ้านห้วยป่าปก
การอำนวยความสะดวก
ความรวดเร็วการบริการ
ครูมีมนุษยสัมพันธ์
การติดต่องานเป็นสัดส่วน
การประชาสัมพันธ์สถานศึกษา
การจัดกิจกรรมการศึกษา
บริเวณสถานศึกษาสะอาด
ความเหมาะสมของห้องเรียน
การจัดการเรียนการสอน
การให้ความรู้นักเรียน
ดูผลโหวด