ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินเปิดเรียน
ปฏิทินเปิดเรียน
กิจกรรมสถานศึกษา ปี กศ. ๒๕๖๐
กิจกรรมสถานศึกษา ปี กศ. ๒๕๖๐
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านห้วยป่าปกค่ะ...
## ที่นี่...เราอาจทำให้เด็กเก่งทุกคนไม่ได้  แต่เราสามารถทำให้ เด็กได้เรียนรู้อย่างสมบูรณ์ทุกคน...ผอ.ชาติชาย ยศหนัก ##
## ค่านิยมไทย ๑๒ ประการ.....หนึ่งรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  สองซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้  สามกตัญญูพ่อแม่สุดหัวใจ  สี่มุ่งใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา  ห้ารักษาวัฒนธรรมประจำชาติ  หกไม่ขาดศิลธรรมศาสนา  เจ็ดเรียนรู้อธิปไตยของประชา  แปดรักษาวินัยกฏหมายไทย  เก้าปฏิบัติตามพระราชดำรัส  สิบไม่ขาดพอเพียงเลี้ยงชีพได้  สิบเอ็ดต้องเข้มแข็งทั้งกายใจ  สิบสองไซร้คิดอะไรให้ส่วนรวม. ##

ตรวจสอบหนังสือราชการจากโรงเรียนบ้านห้วยป่าปก

เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
อบรมสะเต็มศึกษา (๑-๓ พ.ค.๖๐) : ชลิดา (27/0) 24 เม.ย. 60
การอบรมโครงการการใช้ PLC ยกระดับคุณภาพฯ : ชลิดา-คำนึง (๓๐ เม.ย. ๖๐) (32/0) 23 เม.ย. 60
มอบหมายรักษาราชการแทนฯ (๒๐-๒๑ มีค. ๖๐) : เบญจมาศ (58/0) 07 มี.ค. 60
มอบหมายรักษาราชการแทนฯ (๙ กพ. ๖๐) : คำนึง (51/0) 09 ก.พ. 60
ประชุมการสอบ O-NET (๒๕ มค.๖๐) : คำนึง (75/0) 20 ม.ค. 60
มอบหมายรักษาราชการแทน(17-18 มค. 60) : คำนึง (60/0) 15 ม.ค. 60
มอบหมายรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ (๙ ม.ค.๖๐) : คำนึง (72/0) 05 ม.ค. 60
ประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ (๙ ม.ค. ๖๐) : ชาติชาย-ชลิดา (81/0) 05 ม.ค. 60
ประชุมจัดติวโอเน็ท (๓๐ ธ.ค. ๕๙) : คำนึง-เบญจมาศ (67/0) 27 ธ.ค. 59
ประชุมเตรียมความพร้อมสอบ o-net (๒๕ ธ.ค.๕๙) : คำนึง (64/0) 22 ธ.ค. 59
หนังสือรายงานผู้อำนวยการ
การประชุมสัมมนาส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพนักเรียน 23 มี.ค. 60
รายงานการรับบริจาค 01 พ.ย. 59
รายงานการรับบริจาค ๔ ก.ย. ๕๙ 05 ก.ย. 59
การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน4 18 ส.ค. 59
การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน3 18 ส.ค. 59
การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน2 18 ส.ค. 59
การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน1 18 ส.ค. 59
รายงานการรับบริจาค 17 มี.ค. 59
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มอำนวยการและงบประมาณ (เบญจมาศ) โทร 08 7199 3856
รายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๖๐ 16 มิ.ย. 60
รายงานค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค 16 มิ.ย. 60
จัดสรรอัตราตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวฯ 05 มิ.ย. 60
แจ้งการอนุมัติเงินจัดการศึกษาเรียนร่วม 30 พ.ค. 60
แจ้งเตือนการป้องกันปัญหาอุทกภัยฯ 30 พ.ค. 60
มอบหมายการกำหนดภาระงานในหน้าที่ 30 พ.ค. 60
การอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ 26 พ.ค. 60
โครงการกิจกรรมครบรอบ ๑๐๐ ปีธงชาติไทย 24 พ.ค. 60
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารวิชาการ (ชลิดา) โทร 08 4879 1417
การอบรมครูปฐมวัยฯ 19 มิ.ย. 60
การอบรมโปรแกรมการอ่านฯ 15 มิ.ย. 60
การรายงานการอ่านการเขียน 12 มิ.ย. 60
การอบรมโปรแกรมการอ่านของนักเรียน 12 มิ.ย. 60
การจัดทำโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง 05 มิ.ย. 60
ส่งครูเข้าอบรมการคัดกรองคนพิการฯ 31 พ.ค. 60
ขอเชิญครูปฐมวัยประชุมฯ 31 พ.ค. 60
การรายงานข้อมูลเด็กพิการเรียนร่วมฯ 24 พ.ค. 60
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารบุคคล (ภัทรพร) โทร 08 1972 1600
แจ้งจัดสรรงบประมาณฯ จ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ 05 มิ.ย. 60
การเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีฯ 01 มิ.ย. 60
การจัดสรรอัตรลูกจ้างชั่วคราวฯ 24 พ.ค. 60
การเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง ครั้งที่ ๑ 23 เม.ย. 60
สำรวจควมต้องการวิชาเอกสถานศึกษา 23 เม.ย. 60
ขอเชิญประชุมขันเคลื่อนนโยบายฯ 04 เม.ย. 60
การบริหารอัตรากำลังฯ 27 มี.ค. 60
ขออนุมัติไปราชการ 22 มี.ค. 60
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารทั่วไป (คำนึง) โทร 08 1887 7845
การประเมินอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ 21 มิ.ย. 60
การนิเทศฯ โครงการอาหารกลางวัน 16 มิ.ย. 60
การจัดทำอาหารกลางวันโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunh 16 มิ.ย. 60
การประเมินมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย 15 มิ.ย. 60
การดำเนินการป้องกันโรคมือเท้าปาก 15 มิ.ย. 60
แนวทางจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา 08 มิ.ย. 60
การกรอกข้อมูลคัดกรองนักเรียนยากจน 08 มิ.ย. 60
มาตรการดูแลนักเรียน ปี กศ. ๒๕๖๐ 26 พ.ค. 60
ทะเบียนหนังสือ เวียนแจ้ง ข้าราชการครู/บุคลากร
การจัดกิจกรรมสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 21 มิ.ย. 60
การประกวดเขียนเรียงความ 21 มิ.ย. 60
การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา 21 มิ.ย. 60
มอบหมายติดตามการจัดกิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน 20 มิ.ย. 60
โครงการมหกรรมส่งเสริมศิลธรรมฯ 16 มิ.ย. 60
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกสือ 16 มิ.ย. 60
การคัดเลือกเด็กดีเด่น 15 มิ.ย. 60
การแข่งขันกีฬานักเรียน ประถมศึกษา 15 มิ.ย. 60
รายงานการประชุมครุและบุคลากรทางการศึกษา
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (๓) 23 พ.ย. 59
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (๒) 23 พ.ย. 59
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (๑) 23 พ.ย. 59
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ 01 ก.ค. 59
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 01 ก.ค. 59
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 10 เม.ย. 59
รายการการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (๒) 27 ม.ค. 59
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (๑) 27 ม.ค. 59
รายงานการประชุมกรรมการสถานศึกษา
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 02 พ.ค. 60
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 02 พ.ค. 60
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 02 พ.ค. 60
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๓/๕๙ 03 ก.ค. 59
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๒/๕๙ 09 เม.ย. 59
รายการการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๑/๕๙ (ต่อ) 25 ม.ค. 59
รายการการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๑/๕๙ 25 ม.ค. 59
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๒/๕๘ (ต่อ) 13 ก.ค. 58
รายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๑/๖๐ 25 พ.ค. 60
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๓/๕๙ (๓) 16 พ.ย. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๓/๕๙ (๒) 16 พ.ย. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๓/๕๙ (๑) 16 พ.ย. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๒/๕๙ 03 ก.ค. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๒) 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๑) 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๓/๕๘ 29 ต.ค. 58
รายงานการประชุมกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๖๐ (๓) 29 มี.ค. 60
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๖๐ (๒) 29 มี.ค. 60
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๖๐ (๑) 29 มี.ค. 60
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๓) 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๒) 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๑) 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๕๘ (ต่อ) 13 ก.ค. 58
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๕๘ 13 ก.ค. 58
หนังสือประชาสัมพันธ์
เอกสารโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัด กศ. ปี ๒๕๖๐ 25 พ.ค. 60
สรุปการใช้จ่ายเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ ๒/๕๙ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐) 18 พ.ค. 60
แนวปฏิบัติหนังสือยืมเรียน ปี ๒๕๖๐ 18 พ.ค. 60
เอกสารการพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 02 พ.ค. 60
คู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากร 13 ต.ค. 59
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ ๓/๕๙ 05 ต.ค. 59
ประกาศจัดสรรนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๕๙ 03 ต.ค. 59
ประกาศปิดภาคเรียนที่ ๑/๕๙ 03 ต.ค. 59
ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน(๒) 10 พ.ย. 59
ประกาศราคากลางจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน(๑) 10 พ.ย. 59
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาวิชาการฯ 10 พ.ย. 59
อินโฟเมชั่นกราฟิก : Information Graphic เพื่อการศึกษา
แก้อาการปวดหลัง 09 ส.ค. 59
ประโยชน์ของกล้วย 09 ส.ค. 59
ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (หญิง) 09 ส.ค. 59
ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (ชาย) 09 ส.ค. 59
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แพรแถบ) 09 ส.ค. 59
เครื่องหมายประดับเครื่องแบบ (อินทรธนู) 09 ส.ค. 59
รักษาความโสด 09 ส.ค. 59
แก้ผ้านอน 09 ส.ค. 59
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ต้องการให้เพิ่มหัวข้ออะไร
ข่าวการเมือง
ข่าวดารา
ดูดวง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/07/2011
ปรับปรุง 21/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1073017
Page Views 1255496