ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินเปิดเรียน
ปฏิทินเปิดเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
กิจกรรมสถานศึกษา ปี กศ. ๒๕๖๐
กิจกรรมสถานศึกษา ปี กศ. ๒๕๖๐
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านห้วยป่าปกค่ะ...
## ที่นี่...เราอาจทำให้เด็กเก่งทุกคนไม่ได้  แต่เราสามารถทำให้ เด็กได้เรียนรู้อย่างสมบูรณ์ทุกคน...ผอ.ชาติชาย ยศหนัก ##
## ค่านิยมไทย ๑๒ ประการ.....หนึ่งรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  สองซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้  สามกตัญญูพ่อแม่สุดหัวใจ  สี่มุ่งใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา  ห้ารักษาวัฒนธรรมประจำชาติ  หกไม่ขาดศิลธรรมศาสนา  เจ็ดเรียนรู้อธิปไตยของประชา  แปดรักษาวินัยกฏหมายไทย  เก้าปฏิบัติตามพระราชดำรัส  สิบไม่ขาดพอเพียงเลี้ยงชีพได้  สิบเอ็ดต้องเข้มแข็งทั้งกายใจ  สิบสองไซร้คิดอะไรให้ส่วนรวม. ##

ตรวจสอบหนังสือราชการจากโรงเรียนบ้านห้วยป่าปก

เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
๔-๕ ส.ค.๖๐ อบรมเรียนรู้อย่างพอเพียง : สพป.อน ๒ (ภัทรพร+ชลิดา) (3/0) 20 ก.ค. 60
ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพร (8/1) 20 ก.ค. 60
๖-๗ ส.ค.๖๐ อบรมครูสอนภาษาอังกฤษ : สพป.อน ๒ (เบญจมาศ) (4/0) 19 ก.ค. 60
๒๙ ก.ค. ๖๐ อบรมครูแนะแนว : สพป.อน ๒ (5/0) 19 ก.ค. 60
๒๔ ก.ค.๖๐ นำนักเรียนร่วมปลูกป่า ม.๒ (สะนำ) : คณะครู (4/0) 19 ก.ค. 60
๒๒ ก.ค.๖๐ ประชุมเครือข่าย รร.ขนาดเล็ก : สพป.อน.๒ (ชลิดา + เบญจมาศ) (3/0) 19 ก.ค. 60
๒๒-๒๓ ก.ค.๖๐ อบรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน : สพป.อน.๒ (คำนึง) (3/0) 19 ก.ค. 60
๑๙ ก.ค.๖๐ อบรมค่ายวิชาการอังกฤษ : อนุบาลบ้านไร่ (เบญจมาศ) (4/0) 19 ก.ค. 60
อบรมสะเต็มศึกษา (๑-๓ พ.ค.๖๐) : ชลิดา (40/0) 24 เม.ย. 60
การอบรมโครงการการใช้ PLC ยกระดับคุณภาพฯ : ชลิดา-คำนึง (๓๐ เม.ย. ๖๐) (56/0) 23 เม.ย. 60
หนังสือรายงานผู้อำนวยการ
การบริจาคเงินและสิ่งของ 27 มิ.ย. 60
การประชุมสัมมนาส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพนักเรียน 23 มี.ค. 60
รายงานการรับบริจาค 01 พ.ย. 59
รายงานการรับบริจาค ๔ ก.ย. ๕๙ 05 ก.ย. 59
การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน4 18 ส.ค. 59
การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน3 18 ส.ค. 59
การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน2 18 ส.ค. 59
การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน1 18 ส.ค. 59
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มอำนวยการและงบประมาณ (เบญจมาศ) โทร 08 7199 3856
การศึกษาดูงานอ่านออกเขียนได้ 19 ก.ค. 60
โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ 19 ก.ค. 60
ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการครู 14 ก.ค. 60
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 14 ก.ค. 60
การบันทึกผลการเรียนนักเรียน 14 ก.ค. 60
เอกสารข้อมูลพื้นฐานการศึกษา 14 ก.ค. 60
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนซำ้ซ้อน 14 ก.ค. 60
โครงการประกวดทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ 14 ก.ค. 60
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารวิชาการ (ชลิดา) โทร 08 4879 1417
การอบรมเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง 19 ก.ค. 60
การอบรมการสอนภาษาอังกฤษ 18 ก.ค. 60
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ 18 ก.ค. 60
ประชุมเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก 18 ก.ค. 60
การประกวดทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ 14 ก.ค. 60
การประชุมดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา 05 ก.ค. 60
แนวปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์๔ กลุ่มสาระ 04 ก.ค. 60
กรอบโครงสร้างการทดสอบคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ 04 ก.ค. 60
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารบุคคล (ภัทรพร) โทร 08 1972 1600
รายงานข้อมูลเด็กพิการในโรงเรียน 14 ก.ค. 60
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 05 ก.ค. 60
แจ้งจัดสรรงบประมาณฯ จ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ 05 มิ.ย. 60
การเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีฯ 01 มิ.ย. 60
การจัดสรรอัตรลูกจ้างชั่วคราวฯ 24 พ.ค. 60
การเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง ครั้งที่ ๑ 23 เม.ย. 60
สำรวจควมต้องการวิชาเอกสถานศึกษา 23 เม.ย. 60
ขอเชิญประชุมขันเคลื่อนนโยบายฯ 04 เม.ย. 60
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารทั่วไป (คำนึง) โทร 08 1887 7845
แบบรายงานกิจกรรมค่านิยม ๑๒ ประการ 14 ก.ค. 60
การอบรมดูแลช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก 14 ก.ค. 60
การกรอกแบบรายงานมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 14 ก.ค. 60
โครงการทุนการศึกษานักเรียนขาดแคลน 14 ก.ค. 60
ติดตามการรายงานการบันทึกผลการเรียน 14 ก.ค. 60
แบบรายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 05 ก.ค. 60
สื่อการเรียนการสอนและผลิตภัณฑ์สบู่ 04 ก.ค. 60
การตรวจสอบประเมินผลโครงการอาหารเสริม(นม) 26 มิ.ย. 60
ทะเบียนหนังสือ เวียนแจ้ง ข้าราชการครู/บุคลากร
ประกวดกิจกรรมส่งเสริมศิลธรรม 19 ก.ค. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน 18 ก.ค. 60
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 18 ก.ค. 60
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น 18 ก.ค. 60
การจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 14 ก.ค. 60
การประกวดออกแบบโปสเตอร์ 14 ก.ค. 60
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 14 ก.ค. 60
การตรวจสอบในฐานข้อมูลบุคลากร 14 ก.ค. 60
รายงานการประชุมครุและบุคลากรทางการศึกษา
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (๓) 23 พ.ย. 59
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (๒) 23 พ.ย. 59
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (๑) 23 พ.ย. 59
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ 01 ก.ค. 59
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 01 ก.ค. 59
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 10 เม.ย. 59
รายการการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (๒) 27 ม.ค. 59
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (๑) 27 ม.ค. 59
รายงานการประชุมกรรมการสถานศึกษา
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 02 พ.ค. 60
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 02 พ.ค. 60
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 02 พ.ค. 60
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๓/๕๙ 03 ก.ค. 59
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๒/๕๙ 09 เม.ย. 59
รายการการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๑/๕๙ (ต่อ) 25 ม.ค. 59
รายการการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๑/๕๙ 25 ม.ค. 59
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๒/๕๘ (ต่อ) 13 ก.ค. 58
รายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๑/๖๐ 25 พ.ค. 60
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๓/๕๙ (๓) 16 พ.ย. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๓/๕๙ (๒) 16 พ.ย. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๓/๕๙ (๑) 16 พ.ย. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๒/๕๙ 03 ก.ค. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๒) 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๑) 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๓/๕๘ 29 ต.ค. 58
รายงานการประชุมกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๖๐ (๓) 29 มี.ค. 60
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๖๐ (๒) 29 มี.ค. 60
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๖๐ (๑) 29 มี.ค. 60
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๓) 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๒) 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๑) 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๕๘ (ต่อ) 13 ก.ค. 58
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๕๘ 13 ก.ค. 58
หนังสือประชาสัมพันธ์
มาตรฐานการประกันคุณภาพภานในสถานศึกษา ๒๕๕๙ 16 ก.ค. 60
เอกสารโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัด กศ. ปี ๒๕๖๐ 25 พ.ค. 60
สรุปการใช้จ่ายเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ ๒/๕๙ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐) 18 พ.ค. 60
แนวปฏิบัติหนังสือยืมเรียน ปี ๒๕๖๐ 18 พ.ค. 60
เอกสารการพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 02 พ.ค. 60
คู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากร 13 ต.ค. 59
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ ๓/๕๙ 05 ต.ค. 59
ประกาศจัดสรรนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๕๙ 03 ต.ค. 59
ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน(๒) 10 พ.ย. 59
ประกาศราคากลางจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน(๑) 10 พ.ย. 59
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาวิชาการฯ 10 พ.ย. 59
อินโฟเมชั่นกราฟิก : Information Graphic เพื่อการศึกษา
แก้อาการปวดหลัง 09 ส.ค. 59
ประโยชน์ของกล้วย 09 ส.ค. 59
ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (หญิง) 09 ส.ค. 59
ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (ชาย) 09 ส.ค. 59
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แพรแถบ) 09 ส.ค. 59
เครื่องหมายประดับเครื่องแบบ (อินทรธนู) 09 ส.ค. 59
รักษาความโสด 09 ส.ค. 59
แก้ผ้านอน 09 ส.ค. 59
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจการบริหารจัดการศึกษา รร.บ้านห้วยป่าปก
การอำนวยความสะดวก
ความรวดเร็วการบริการ
ครูมีมนุษยสัมพันธ์
การติดต่องานเป็นสัดส่วน
การประชาสัมพันธ์สถานศึกษา
การจัดกิจกรรมการศึกษา
บริเวณสถานศึกษาสะอาด
ความเหมาะสมของห้องเรียน
การจัดการเรียนการสอน
การให้ความรู้นักเรียน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/07/2011
ปรับปรุง 20/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 1096236
Page Views 1288629