ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านห้วยป่าปกค่ะ...
## ที่นี่...เราอาจทำให้เด็กเก่งทุกคนไม่ได้  แต่เราสามารถทำให้ เด็กได้เรียนรู้อย่างสมบูรณ์ทุกคน...ผอ.ชาติชาย ยศหนัก ##
## ค่านิยมไทย ๑๒ ประการ.....หนึ่งรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  สองซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้  สามกตัญญูพ่อแม่สุดหัวใจ  สี่มุ่งใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา  ห้ารักษาวัฒนธรรมประจำชาติ  หกไม่ขาดศิลธรรมศาสนา  เจ็ดเรียนรู้อธิปไตยของประชา  แปดรักษาวินัยกฏหมายไทย  เก้าปฏิบัติตามพระราชดำรัส  สิบไม่ขาดพอเพียงเลี้ยงชีพได้  สิบเอ็ดต้องเข้มแข็งทั้งกายใจ  สิบสองไซร้คิดอะไรให้ส่วนรวม. ##

ตรวจสอบหนังสือราชการจากโรงเรียนบ้านห้วยป่าปก

เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
สรุปบัญชีรับ-จ่ายอาหารกลางวันนักเรียน สิ้น กค. ๖๑ (6/0) 08 ส.ค. 61
๒๓ ส.ค.๖๑ ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน:สพป.อน ๒ (ภัทรพร+นักเรียน) (8/0) 06 ส.ค. 61
๑๕ ส.ค.๖๑ ค่ายยุวชนคุณธรรม: สพป.อน๒ (ภัทรพร+นักเรียน) (10/0) 06 ส.ค. 61
๖ ส.ค.๖๑ เสวนาการศึกาษาปฐมวัย:ม.รามคำแหง (ภัทรพร) (13/0) 06 ส.ค. 61
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา (15/0) 26 ก.ค. 61
แจ้งการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ ก.ค. ๖๑ (13/0) 25 ก.ค. 61
การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน เดือน ก.ค. ๖๑ (24/0) 13 ก.ค. 61
๑๓ ก.ค.๖๑ อบรมประกันคุณภาพปฐมวัย:สพป.อน ๒ (ภัทรพร) (17/0) 13 ก.ค. 61
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา (21/0) 13 ก.ค. 61
แนวคิดคณิตศาสตร์เซี่ยงไฮ้ (19/0) 10 ก.ค. 61
หนังสือรายงานผู้อำนวยการ
การบริจาคเงินและสิ่งของ 27 มิ.ย. 60
การประชุมสัมมนาส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพนักเรียน 23 มี.ค. 60
รายงานการรับบริจาค 01 พ.ย. 59
รายงานการรับบริจาค ๔ ก.ย. ๕๙ 05 ก.ย. 59
การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน4 18 ส.ค. 59
การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน3 18 ส.ค. 59
การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน2 18 ส.ค. 59
การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน1 18 ส.ค. 59
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มอำนวยการ-การเงิน โทร 0931322218 (ส่วนกลาง) โทร 0871993856 (เบญจมาศ)
๔๘๑ ประชุมนโยบายความปลอดภัยทางถนน 15 ส.ค. 61
๔๗๔ การกำกับกา่รพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ 14 ส.ค. 61
๔๗๓ รายงานผลสอบทานการเงินฯ เดือน มิย.๖๑ 14 ส.ค. 61
๔๗๒ แจ้งผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน 14 ส.ค. 61
๔๗๑ การจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 14 ส.ค. 61
๔๗๐ ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ทฯ 14 ส.ค. 61
๔๖๙ การจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 14 ส.ค. 61
๔๖๗ การจัดโครงการอ่านสารสันติภาพฯ 08 ส.ค. 61
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร 0931322218 (ส่วนกลาง) โทร 0848791417 (ชลิดา)
๔๘๒ การนิเทศฯ การจัดการศึกษาเรียนรวม 15 ส.ค. 61
๔๖๖ การพัฒนาคุณภาพการอ่านและเขียนฯ 08 ส.ค. 61
๔๖๐ นิเทศฯ โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 06 ส.ค. 61
๔๕๑ แจ้งสุ่มประเมินสถานศึกษาพอเพียง 26 ก.ค. 61
xxx ต้วอย่างแผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 20 ก.ค. 61
๔๓๗ การคัดกรองสถานศึกษาพอเพียง 18 ก.ค. 61
๔๓๕ แบบรายงานกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ 17 ก.ค. 61
๔๒๖ การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 16 ก.ค. 61
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารบุคคล โทร 0931322218 (ส่วนกลาง) โทร 0818877845 (คำนึง)
๔๕๔ โครงการติดตามผลการจัดการศึกษาปฐมวัย 01 ส.ค. 61
๓๕๕ ขอความอนุเคราะห์รับรองสถานศึกษา 27 มิ.ย. 61
๒๘๓ การรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ 01 มิ.ย. 61
๒๖๐ การเลื่อนขั้นเงินเดือนครู ครั้งที่ ๑ 21 พ.ค. 61
๒๕๙ แจ้งจัดสรรงบประมาณ พี่เลี้ยงเด็กพิการ 21 พ.ค. 61
xxx ทวงคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 21 พ.ค. 61
๒๑๗ การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 27 เม.ย. 61
xxx การออกคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 23 เม.ย. 61
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารทั่วไป โทร 0931322218 (ส่วนกลาง) โทร 0979907424 (ภัทรพร)
๔๗๙ การนำเข้าข้อมูลการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา 14 ส.ค. 61
๔๔๖. อบรมปฏิบัติการคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน 26 ก.ค. 61
๔๔๔ ส่งรายชื่อการเข้าค่ายเยาวชน 26 ก.ค. 61
๔๔๔ การจัดกิจกรรมนำขยะมาใช้ใหม่ 23 ก.ค. 61
๔๔๓ ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม 23 ก.ค. 61
xxx อบรมครูโรงเรียนคุณธรรม (แก้ไข) 20 ก.ค. 61
๔๔๒ การอบรมคุณธรรมครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม 20 ก.ค. 61
๔๔๑ จัดค่ายยุวชนคนคุณธรรมฯ 19 ก.ค. 61
ทะเบียนหนังสือ เวียนแจ้ง ข้าราชการครู/บุคลากร
๔๘๐ ประชาสัมพันธ์ประกวดคลิปวิดิโอ 15 ส.ค. 61
๔๗๘ การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา 14 ส.ค. 61
๔๗๗ ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียน 14 ส.ค. 61
๔๗๖ หน่วยพัฒนาครูขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลจัดหลักสูตรฯ 14 ส.ค. 61
๔๗๕ แจ้งเตือนเฝ้าระวังปัญหาอุทกภัย วาตภัยฯ 14 ส.ค. 61
๔๖๘ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 14 ส.ค. 61
๔๖๕ โครงการครูดีในดวงใจ 08 ส.ค. 61
๔๖๔ การเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาวิจัยฯ 08 ส.ค. 61
ประกาศระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รร.บ้านห้วยป่าปก
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์ซ่อมบำรุง 01 ส.ค. 61
ประกาศราคากลางก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (๒) 08 ธ.ค. 60
ประกาศราคากลางก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (๑) 08 ธ.ค. 60
ประกาศราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียน 18 พ.ย. 60
ประกาศราคากลางจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน(๒) 10 พ.ย. 59
ประกาศราคากลางจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน(๑) 10 พ.ย. 59
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาวิชาการฯ 10 พ.ย. 59
รายงานการประชุมครุและบุคลากรทางการศึกษา
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๓/๖๑ 10 ก.ค. 61
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๒/๖๑ 07 มี.ค. 61
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๑/๖๑ 05 ม.ค. 61
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 13 ธ.ค. 60
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 23 ต.ค. 60
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 23 ต.ค. 60
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 23 ต.ค. 60
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 23 ต.ค. 60
รายงานการประชุมกรรมการสถานศึกษา
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 28 พ.ค. 61
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 02 พ.ค. 61
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 02 พ.ค. 61
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 02 พ.ค. 60
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 02 พ.ค. 60
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 02 พ.ค. 60
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๓/๕๙ 03 ก.ค. 59
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๒/๕๙ 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๑/๖๐ 25 พ.ค. 60
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๓/๕๙ (๓) 16 พ.ย. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๓/๕๙ (๒) 16 พ.ย. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๓/๕๙ (๑) 16 พ.ย. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๒/๕๙ 03 ก.ค. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๒) 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๑) 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๓/๕๘ 29 ต.ค. 58
รายงานการประชุมกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๖๑ 16 พ.ค. 61
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๖๐ (๓) 29 มี.ค. 60
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๖๐ (๒) 29 มี.ค. 60
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๖๐ (๑) 29 มี.ค. 60
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๓) 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๒) 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๑) 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๕๘ (ต่อ) 13 ก.ค. 58
หนังสือประชาสัมพันธ์
คู่มือจัดเมนูอาหารกลางวัน (Thai School Lunch) 08 มิ.ย. 61
คู่มือการจัดการอาหารกลางวันนักเรียน 05 มิ.ย. 61
คู่มือดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน 05 มิ.ย. 61
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการไทย 17 พ.ค. 61
มาตรการป้องกันภัย ครู บุคลากร นักเรียน และผุ้มีส่วนเกี่ยวข้อง 15 พ.ค. 61
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 13 พ.ค. 61
คู่มือการใช้ Logbook 07 มี.ค. 61
แนวทางการดำเนินงาน เงินอุดหนุน ปี ๒๕๖๑ 07 มี.ค. 61
อินโฟเมชั่นกราฟิก : Information Graphic เพื่อการศึกษา
แถบแพรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 28 ต.ค. 60
แก้อาการปวดหลัง 09 ส.ค. 59
ประโยชน์ของกล้วย 09 ส.ค. 59
ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (หญิง) 09 ส.ค. 59
ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (ชาย) 09 ส.ค. 59
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แพรแถบ) 09 ส.ค. 59
เครื่องหมายประดับเครื่องแบบ (อินทรธนู) 09 ส.ค. 59
รักษาความโสด 09 ส.ค. 59
รายงานงบการเงิน ปี ๒๕๖๑ (ณ วันสิ้นเดือน)
กรกฎาคม ๒๕๖๑ 01 ส.ค. 61
มิถุนายน ๒๕๖๑ 06 ก.ค. 61
พฤษภาคม ๒๕๖๑ 04 มิ.ย. 61
เมษายน ๒๕๖๑ 25 พ.ค. 61
มีนาคม ๒๕๖๑ 25 พ.ค. 61
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 25 พ.ค. 61
มกราคม ๒๕๖๑ 25 พ.ค. 61
ธันวาคม ๒๕๖๐ 25 พ.ค. 61
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/07/2011
ปรับปรุง 15/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 1527895
Page Views 1868177
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจการบริหารจัดการศึกษา รร.บ้านห้วยป่าปก
การอำนวยความสะดวก
ความรวดเร็วการบริการ
ครูมีมนุษยสัมพันธ์
การติดต่องานเป็นสัดส่วน
การประชาสัมพันธ์สถานศึกษา
การจัดกิจกรรมการศึกษา
บริเวณสถานศึกษาสะอาด
ความเหมาะสมของห้องเรียน
การจัดการเรียนการสอน
การให้ความรู้นักเรียน
ดูผลโหวด