ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านห้วยป่าปกค่ะ...
## ที่นี่...เราอาจทำให้เด็กเก่งทุกคนไม่ได้  แต่เราสามารถทำให้ เด็กได้เรียนรู้อย่างสมบูรณ์ทุกคน...ผอ.ชาติชาย ยศหนัก ##
## ค่านิยมไทย ๑๒ ประการ.....หนึ่งรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  สองซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้  สามกตัญญูพ่อแม่สุดหัวใจ  สี่มุ่งใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา  ห้ารักษาวัฒนธรรมประจำชาติ  หกไม่ขาดศิลธรรมศาสนา  เจ็ดเรียนรู้อธิปไตยของประชา  แปดรักษาวินัยกฏหมายไทย  เก้าปฏิบัติตามพระราชดำรัส  สิบไม่ขาดพอเพียงเลี้ยงชีพได้  สิบเอ็ดต้องเข้มแข็งทั้งกายใจ  สิบสองไซร้คิดอะไรให้ส่วนรวม. ##

ตรวจสอบหนังสือราชการจากโรงเรียนบ้านห้วยป่าปก

เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
๒๕ พ.ค.๖๑ ประชุมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ:สพป.อน ๒ (เบญจมาศ) (4/0) 17 พ.ค. 61
๑๘ พ.ค.๖๑ ประชุมการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย:สพป.อน ๒ (ภัทรพร) (4/0) 17 พ.ค. 61
๑๘ พ.ค.๖๑ ประชุมการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญ:สพป.อน ๒ (ชาติชาย) (18/2) 17 พ.ค. 61
๑๙ ม.ค.๖๑ ประชุมรับฟังนโยบายระบบอินทอร์เน็ต: สพป.อน ๒ (เบญจมาศ) (87/0) 17 ม.ค. 61
๑๘ ม.ค.๖๑ อบรมการเงินการบัญชีสถานศึกษา:สพป.อน ๒ (เบญจมาศ) (88/0) 17 ม.ค. 61
๒๙ ธ.ค. ๖๐ มอบหมายการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ : ชลิดา (91/0) 26 ธ.ค. 60
ปฏิทินจ่ายเงินเดือน ปี ๒๕๖๑ (1067/0) 25 ธ.ค. 60
บริจาคเงินให้สถานศึกษา (87/0) 25 ธ.ค. 60
๒๗ ธ.ค. ๖๐ มอบหมายร่วมพิธีเปิดกีฬานักเรียนบ้านไร่ ๒ : ภัทรพร (89/0) 25 ธ.ค. 60
๒๖ ธ.ค. ๖๐ มอบหมายร่วมพิธีเปิดกีฬานักเรียนบ้านไร่ ๕ : เบญจมาศ (91/0) 25 ธ.ค. 60
หนังสือรายงานผู้อำนวยการ
การบริจาคเงินและสิ่งของ 27 มิ.ย. 60
การประชุมสัมมนาส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพนักเรียน 23 มี.ค. 60
รายงานการรับบริจาค 01 พ.ย. 59
รายงานการรับบริจาค ๔ ก.ย. ๕๙ 05 ก.ย. 59
การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน4 18 ส.ค. 59
การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน3 18 ส.ค. 59
การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน2 18 ส.ค. 59
การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน1 18 ส.ค. 59
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มอำนวยการและงบประมาณ (เบญจมาศ) โทร 08 7199 3856
๒๗๑ สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน 24 พ.ค. 61
๒๗๐ การจัดตั้งศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูล 23 พ.ค. 61
๒๖๙ การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน 23 พ.ค. 61
๒๖๘ เชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 23 พ.ค. 61
๒๖๓ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนโรงเรียน 21 พ.ค. 61
๒๕๘ การประชุมโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูล 21 พ.ค. 61
xxx การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 15 พ.ค. 61
๒๔๓ การประชุมจัดทำข้อมูลสารสนเทศ 14 พ.ค. 61
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารวิชาการ (ชลิดา) โทร 08 4879 1417
๒๖๑ มอบหนังสือคู่มือใช้บทอาขยานไทย 21 พ.ค. 61
๒๕๗ การรายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการ 21 พ.ค. 61
xxx มอบหมายรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ 17 พ.ค. 61
๒๓๙ ประชุมการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 10 พ.ค. 61
xxx รหัสระบบ NT Access การอ่าน ป.๑ 03 พ.ค. 61
๒๒๘ เอกสารการจัดทำคำอธิบายรายวิชา กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 03 พ.ค. 61
๒๑๘ การนิเทศฯ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ 27 เม.ย. 61
๒๐๕ เลื่อนกำหนดการกรอกข้อมูล SchoolMIS 24 เม.ย. 61
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารบุคคล (คำนึง) โทร 08 1887 7845
๒๖๐ การเลื่อนขั้นเงินเดือนครู ครั้งที่ ๑ 21 พ.ค. 61
๒๕๙ แจ้งจัดสรรงบประมาณ พี่เลี้ยงเด็กพิการ 21 พ.ค. 61
xxx ทวงคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 21 พ.ค. 61
๒๑๗ การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 27 เม.ย. 61
xxx การออกคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 23 เม.ย. 61
๑๙๒ การขอหนังสือรับรองจากพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 เม.ย. 61
๑๙๑ จัดสรรงบประมาณโครงการคืนครูให้นักเรียน 12 เม.ย. 61
๑๖๙ แก้ไขคำสั่ง 29 มี.ค. 61
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารทั่วไป (ภัทรพร) โทร 09 7990 7424
๒๗๐ ส่งเด็กขอย้ายมาเข้าเรียน 24 พ.ค. 61
๒๖๔ ส่งเด็กขอย้ายมาเข้าเรียน 23 พ.ค. 61
๒๖๒ การจำหน่ายนักเรียน 21 พ.ค. 61
xxx รายชื่อเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาเขตบริการ รร.บ้านห้วยป่าปก ปี ๒๕๖๑ 16 พ.ค. 61
xxx รายชื่อเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาเขตบริการ รร.บ้านห้วยป่าปก ปี ๒๕๖๒ 16 พ.ค. 61
๒๓๘ รายงานติดตามเด็กเข้าเรียน ป.๑ 10 พ.ค. 61
๒๓๕ การประเมินตนเองโรงเรียนวิถีพุทธ 09 พ.ค. 61
๒๒๖ การมอบทุนโครงการกลุ่มอินทัชฯ 03 พ.ค. 61
ทะเบียนหนังสือ เวียนแจ้ง ข้าราชการครู/บุคลากร
๒๖๗ ประกาศนโยบายป้องกันการให้และรับสินบน 23 พ.ค. 61
๒๖๖ การรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 23 พ.ค. 61
๒๖๕ การคัดเลือกเยาวชนสตรีไทยดีเด่น 23 พ.ค. 61
๒๕๖ การใช้ที่ราชพัสดุ 21 พ.ค. 61
๒๕๕ การรณรงค์ป้องกันเหตุทางถนนตลอดปี 21 พ.ค. 61
๒๕๔ ประชาสัมพันธ์ตระหนักรู้การก่อเหตุร้าย 21 พ.ค. 61
๒๕๓ ทุนการศึกษานักเรียนขาดแคลน 21 พ.ค. 61
๒๕๒ มอบวารสาร Smart BIZ by 21 พ.ค. 61
ประกาศระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รร.บ้านห้วยป่าปก
ประกาศราคากลางก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (๒) 08 ธ.ค. 60
ประกาศราคากลางก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (๑) 08 ธ.ค. 60
ประกาศราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียน 18 พ.ย. 60
ประกาศราคากลางจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน(๒) 10 พ.ย. 59
ประกาศราคากลางจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน(๑) 10 พ.ย. 59
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาวิชาการฯ 10 พ.ย. 59
รายงานการประชุมครุและบุคลากรทางการศึกษา
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๒/๖๑ 07 มี.ค. 61
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๑/๖๑ 05 ม.ค. 61
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 13 ธ.ค. 60
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 23 ต.ค. 60
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 23 ต.ค. 60
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 23 ต.ค. 60
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 23 ต.ค. 60
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (๓) 23 พ.ย. 59
รายงานการประชุมกรรมการสถานศึกษา
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 02 พ.ค. 61
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 02 พ.ค. 61
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 02 พ.ค. 60
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 02 พ.ค. 60
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 02 พ.ค. 60
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๓/๕๙ 03 ก.ค. 59
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๒/๕๙ 09 เม.ย. 59
รายการการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๑/๕๙ (ต่อ) 25 ม.ค. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๑/๖๐ 25 พ.ค. 60
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๓/๕๙ (๓) 16 พ.ย. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๓/๕๙ (๒) 16 พ.ย. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๓/๕๙ (๑) 16 พ.ย. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๒/๕๙ 03 ก.ค. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๒) 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๑) 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๓/๕๘ 29 ต.ค. 58
รายงานการประชุมกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๖๑ 16 พ.ค. 61
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๖๐ (๓) 29 มี.ค. 60
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๖๐ (๒) 29 มี.ค. 60
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๖๐ (๑) 29 มี.ค. 60
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๓) 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๒) 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๑) 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๕๘ (ต่อ) 13 ก.ค. 58
หนังสือประชาสัมพันธ์
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการไทย 17 พ.ค. 61
มาตรการป้องกันภัย ครู บุคลากร นักเรียน และผุ้มีส่วนเกี่ยวข้อง 15 พ.ค. 61
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 13 พ.ค. 61
คู่มือการใช้ Logbook 07 มี.ค. 61
แนวทางการดำเนินงาน เงินอุดหนุน ปี ๒๕๖๑ 07 มี.ค. 61
ระบบบันทึกประวัติการปฏิบัติงานข้าราชการครู (Logbook for Teacher) 27 ธ.ค. 60
แบบบัญชีการออมเศรษฐกิจพอเพียง 27 ธ.ค. 60
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 23 ธ.ค. 60
อินโฟเมชั่นกราฟิก : Information Graphic เพื่อการศึกษา
แถบแพรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 28 ต.ค. 60
แก้อาการปวดหลัง 09 ส.ค. 59
ประโยชน์ของกล้วย 09 ส.ค. 59
ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (หญิง) 09 ส.ค. 59
ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (ชาย) 09 ส.ค. 59
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แพรแถบ) 09 ส.ค. 59
เครื่องหมายประดับเครื่องแบบ (อินทรธนู) 09 ส.ค. 59
รักษาความโสด 09 ส.ค. 59
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/07/2011
ปรับปรุง 24/05/2018
สถิติผู้เข้าชม 1399551
Page Views 1701845
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจการบริหารจัดการศึกษา รร.บ้านห้วยป่าปก
การอำนวยความสะดวก
ความรวดเร็วการบริการ
ครูมีมนุษยสัมพันธ์
การติดต่องานเป็นสัดส่วน
การประชาสัมพันธ์สถานศึกษา
การจัดกิจกรรมการศึกษา
บริเวณสถานศึกษาสะอาด
ความเหมาะสมของห้องเรียน
การจัดการเรียนการสอน
การให้ความรู้นักเรียน
ดูผลโหวด