ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ผาสุข พูลเทียน
ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า ชั้น 4
วุฒิการศึกษา : ปวช.
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 08 7842 5293
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
บ้านเลขที่ 235 หมู่ 7 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล