ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หนังสือประชาสัมพันธ์
คู่มือจัดเมนูอาหารกลางวัน (Thai School Lunch) (อ่าน 316) 08 มิ.ย. 61
คู่มือการจัดการอาหารกลางวันนักเรียน (อ่าน 324) 05 มิ.ย. 61
คู่มือดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน (อ่าน 400) 05 มิ.ย. 61
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการไทย (อ่าน 318) 17 พ.ค. 61
มาตรการป้องกันภัย ครู บุคลากร นักเรียน และผุ้มีส่วนเกี่ยวข้อง (อ่าน 272) 15 พ.ค. 61
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 306) 13 พ.ค. 61
คู่มือการใช้ Logbook (อ่าน 385) 07 มี.ค. 61
แนวทางการดำเนินงาน เงินอุดหนุน ปี ๒๕๖๑ (อ่าน 392) 07 มี.ค. 61
ระบบบันทึกประวัติการปฏิบัติงานข้าราชการครู (Logbook for Teacher) (อ่าน 313) 27 ธ.ค. 60
แบบบัญชีการออมเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 337) 27 ธ.ค. 60
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (อ่าน 349) 23 ธ.ค. 60
ประกาศบัญชีรายชื่อนักเรียนรับสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๖๐ (อ่าน 350) 18 ธ.ค. 60
บรรยายระเบียบ ก.คลัง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๐ (อ่าน 324) 11 ธ.ค. 60
หลักสูตรปฐมวัย 2560 (อ่าน 386) 17 พ.ย. 60
สิทธิบำเหน็จบำนาญ (อ่าน 401) 01 พ.ย. 60
ประกาศนโยบายสถานศึกษาสะอาดสวยใสไร้มลพิษ (อ่าน 360) 20 ต.ค. 60
สรุปการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐) (อ่าน 310) 06 ต.ค. 60
มาตรฐานการประกันคุณภาพภานในสถานศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 378) 16 ก.ค. 60
เอกสารโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัด กศ. ปี ๒๕๖๐ (อ่าน 425) 25 พ.ค. 60
แนวปฏิบัติหนังสือยืมเรียน ปี ๒๕๖๐ (อ่าน 532) 18 พ.ค. 60
สรุปการใช้จ่ายเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ ๒/๕๙ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐) (อ่าน 430) 18 พ.ค. 60
เอกสารการพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (อ่าน 415) 02 พ.ค. 60
คู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากร (อ่าน 641) 13 ต.ค. 59
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ ๓/๕๙ (อ่าน 496) 05 ต.ค. 59
ประกาศปิดภาคเรียนที่ ๑/๕๙ (อ่าน 455) 03 ต.ค. 59
ประกาศจัดสรรนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๕๙ (อ่าน 468) 03 ต.ค. 59
จัดสรรชุดกีฬา (ปัจจัยพื้นฐานฯ) ภาคเรียนที่ ๑/๕๙ (อ่าน 458) 26 ก.ย. 59
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (อ่าน 488) 14 ก.ค. 59
วันหยุดกรณีพิเศษ ปี ๒๕๕๙ (อ่าน 523) 13 ก.ค. 59
บัญชีลำดับนักเรียนยากจน ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ (อ่าน 593) 05 ก.ค. 59
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๕๙ (อ่าน 711) 16 มิ.ย. 59
นโยบาย สพฐ. ปี ๒๕๖๐ (อ่าน 537) 16 มิ.ย. 59
คู่มือลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (อ่าน 1088) 18 พ.ค. 59
ตรวจสอบวันหยุดประจำปี ๒๕๕๙ (อ่าน 509) 17 พ.ค. 59
ประกาศปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 580) 31 มี.ค. 59
กำหนดการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 684) 17 มี.ค. 59
ขอขอบคุณ (อ่าน 538) 17 มี.ค. 59
บัญชีรายชื่อนักเรียนเข้ารับปัจฉิมนิเทศ ปี กศ. ๒๕๕๘ (อ่าน 525) 11 มี.ค. 59
ฐานข้อมูลนักเรียนยากจน ปี ๒๕๕๘ (อ่าน 500) 10 มี.ค. 59
จัดสรรนมโรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒/๕๘ (อ่าน 562) 01 มี.ค. 59