ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารทั่วไป (ภัทรพร) โทร 09 7990 7424
๐๓๒ การประชุมรายงานผลการรับนักเรียนฯ (อ่าน 3) 15 ม.ค. 61
๐๒๑ โครงการรับฟังความคิดเห็นโครงการอาหารกลางวัน (อ่าน 10) 09 ม.ค. 61
๐๐๖ การสำรวจสถานการณ์รูปแบบการใช้ยาเสพติด (อ่าน 17) 04 ม.ค. 61
การจัดซื้อแบบพิมพ์ของทางราชการ (อ่าน 18) 26 ธ.ค. 60
รายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 22) 26 ธ.ค. 60
คัดกรองนักเรียนยากจนเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (อ่าน 23) 13 ธ.ค. 60
อนุญาตให้นำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา (อ่าน 21) 13 ธ.ค. 60
รายงานข้อมูลแผนการรับนักเรียน ปี ๒๕๖๑ (อ่าน 44) 03 พ.ย. 60
เชิญชวนโรงเรียนเปิดเพลงเด็กดี (อ่าน 80) 01 พ.ย. 60
การเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม (อ่าน 49) 01 พ.ย. 60
สื่อารเรียนการสอนโครงาร ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส (อ่าน 48) 10 ต.ค. 60
การรายงานการป้องกันยาเสพติดทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 66) 04 ต.ค. 60
มอบทุนการศึกษานักเรียนขาดแคลน (อ่าน 75) 08 ก.ย. 60
การสั่งซื้อเอกสารหลักฐานการศึกษาฯ (อ่าน 70) 05 ก.ย. 60
การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานต้านยาเสพติด (อ่าน 61) 05 ก.ย. 60
ตอบแบบสอบถามโครงการอาหารกลางวัน (อ่าน 70) 29 ส.ค. 60
การประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว (อ่าน 72) 21 ส.ค. 60
อบรมโครงการบริหารจัดการขยะ (อ่าน 66) 21 ส.ค. 60
อบรมสารสนเทศดูแลติดตามการใช้สารเสพติด (อ่าน 72) 17 ส.ค. 60
นิเทศ ติดตาม โครงการอาหารกลางวันฯ (อ่าน 56) 08 ส.ค. 60
การนิเทศโครงการอาหารกลางวัน (อ่าน 62) 04 ส.ค. 60
ส่งครูเข้าอบรมการบริหารจัดการขยะ (อ่าน 65) 01 ส.ค. 60
การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ (อ่าน 64) 31 ก.ค. 60
การเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก (อ่าน 60) 31 ก.ค. 60
แบบรายงานกิจกรรมค่านิยม ๑๒ ประการ (อ่าน 72) 14 ก.ค. 60
การอบรมดูแลช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก (อ่าน 79) 14 ก.ค. 60
การกรอกแบบรายงานมาตรฐานสิ่งแวดล้อม (อ่าน 80) 14 ก.ค. 60
โครงการทุนการศึกษานักเรียนขาดแคลน (อ่าน 78) 14 ก.ค. 60
ติดตามการรายงานการบันทึกผลการเรียน (อ่าน 69) 14 ก.ค. 60
แบบรายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (อ่าน 79) 05 ก.ค. 60
สื่อการเรียนการสอนและผลิตภัณฑ์สบู่ (อ่าน 76) 04 ก.ค. 60
การตรวจสอบประเมินผลโครงการอาหารเสริม(นม) (อ่าน 166) 26 มิ.ย. 60
รายงานการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด (อ่าน 200) 26 มิ.ย. 60
การประเมินอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ (อ่าน 72) 21 มิ.ย. 60
การนิเทศฯ โครงการอาหารกลางวัน (อ่าน 75) 16 มิ.ย. 60
การจัดทำอาหารกลางวันโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunh (อ่าน 78) 16 มิ.ย. 60
การประเมินมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย (อ่าน 77) 15 มิ.ย. 60
การดำเนินการป้องกันโรคมือเท้าปาก (อ่าน 73) 15 มิ.ย. 60
แนวทางจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา (อ่าน 84) 08 มิ.ย. 60
การกรอกข้อมูลคัดกรองนักเรียนยากจน (อ่าน 73) 08 มิ.ย. 60