ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารทั่วไป (ภัทรพร) โทร 09 7990 7424
๑๔๓ อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพอาหาร (อ่าน 14) 13 มี.ค. 61
๑๔๐ อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวัน (อ่าน 23) 09 มี.ค. 61
๑๒๒ การเฝ้าระวังป้องกันโรคมือ เท้า ปาก (อ่าน 34) 26 ก.พ. 61
๐๙๕ ขั้นตอนรายงานการรับนักเรียน (อ่าน 46) 12 ก.พ. 61
xxx การรายงานการรับนักเรียน (อ่าน 57) 08 ก.พ. 61
๐๙๒ อบรมครูแกนนำ อย.น้อย (อ่าน 54) 07 ก.พ. 61
๐๙๐ ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนสนับสนุนพระสอนศิลธรรม (อ่าน 46) 07 ก.พ. 61
xxx ใบสมัครโครงการ อย.น้อย (อ่าน 51) 02 ก.พ. 61
xxx ใบรับรองสถานภาพนักเรียน (อ่าน 48) 02 ก.พ. 61
๐๖๕ มาตรการเฝ้าระวังเหตุวันวาเลนไทน์ (อ่าน 43) 25 ม.ค. 61
๐๔๑ การคัดกรองนักเรียนยากจนฯ (อ่าน 45) 17 ม.ค. 61
๐๔๐ การนำเข้าข้อมูลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (อ่าน 51) 17 ม.ค. 61
๐๓๒ การประชุมรายงานผลการรับนักเรียนฯ (อ่าน 49) 15 ม.ค. 61
๐๒๑ โครงการรับฟังความคิดเห็นโครงการอาหารกลางวัน (อ่าน 58) 09 ม.ค. 61
๐๐๖ การสำรวจสถานการณ์รูปแบบการใช้ยาเสพติด (อ่าน 56) 04 ม.ค. 61
การจัดซื้อแบบพิมพ์ของทางราชการ (อ่าน 61) 26 ธ.ค. 60
รายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 66) 26 ธ.ค. 60
คัดกรองนักเรียนยากจนเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (อ่าน 58) 13 ธ.ค. 60
อนุญาตให้นำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา (อ่าน 57) 13 ธ.ค. 60
รายงานข้อมูลแผนการรับนักเรียน ปี ๒๕๖๑ (อ่าน 77) 03 พ.ย. 60
เชิญชวนโรงเรียนเปิดเพลงเด็กดี (อ่าน 116) 01 พ.ย. 60
การเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม (อ่าน 84) 01 พ.ย. 60
สื่อารเรียนการสอนโครงาร ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส (อ่าน 86) 10 ต.ค. 60
การรายงานการป้องกันยาเสพติดทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 105) 04 ต.ค. 60
มอบทุนการศึกษานักเรียนขาดแคลน (อ่าน 118) 08 ก.ย. 60
การสั่งซื้อเอกสารหลักฐานการศึกษาฯ (อ่าน 114) 05 ก.ย. 60
การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานต้านยาเสพติด (อ่าน 103) 05 ก.ย. 60
ตอบแบบสอบถามโครงการอาหารกลางวัน (อ่าน 116) 29 ส.ค. 60
การประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว (อ่าน 115) 21 ส.ค. 60
อบรมโครงการบริหารจัดการขยะ (อ่าน 105) 21 ส.ค. 60
อบรมสารสนเทศดูแลติดตามการใช้สารเสพติด (อ่าน 112) 17 ส.ค. 60
นิเทศ ติดตาม โครงการอาหารกลางวันฯ (อ่าน 96) 08 ส.ค. 60
การนิเทศโครงการอาหารกลางวัน (อ่าน 99) 04 ส.ค. 60
ส่งครูเข้าอบรมการบริหารจัดการขยะ (อ่าน 99) 01 ส.ค. 60
การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ (อ่าน 101) 31 ก.ค. 60
การเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก (อ่าน 95) 31 ก.ค. 60
แบบรายงานกิจกรรมค่านิยม ๑๒ ประการ (อ่าน 109) 14 ก.ค. 60
การอบรมดูแลช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก (อ่าน 117) 14 ก.ค. 60
การกรอกแบบรายงานมาตรฐานสิ่งแวดล้อม (อ่าน 121) 14 ก.ค. 60
โครงการทุนการศึกษานักเรียนขาดแคลน (อ่าน 115) 14 ก.ค. 60