ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารบุคคล โทร 0931322218 (ส่วนกลาง) โทร 0818877845 (คำนึง)
๕๓๕ ขอทราบข้อเท็จจริงการเช่าบริการอินเตอร์เน็ท (อ่าน 226) 05 ก.ย. 61
๕๓๖ การประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 209) 05 ก.ย. 61
๕๓๑ การเลื่อนเงินเดือนฯ ครั้งที่ ๒ (อ่าน 227) 04 ก.ย. 61
๔๙๑ ขอข้อมูลประวัติผู้เกษียณอายุราชการ (อ่าน 237) 20 ส.ค. 61
๔๕๔ โครงการติดตามผลการจัดการศึกษาปฐมวัย (อ่าน 249) 01 ส.ค. 61
๓๕๕ ขอความอนุเคราะห์รับรองสถานศึกษา (อ่าน 301) 27 มิ.ย. 61
๒๘๓ การรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ (อ่าน 314) 01 มิ.ย. 61
xxx ทวงคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (อ่าน 257) 21 พ.ค. 61
๒๕๙ แจ้งจัดสรรงบประมาณ พี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 230) 21 พ.ค. 61
๒๖๐ การเลื่อนขั้นเงินเดือนครู ครั้งที่ ๑ (อ่าน 315) 21 พ.ค. 61
๒๑๗ การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (อ่าน 285) 27 เม.ย. 61
xxx การออกคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (อ่าน 342) 23 เม.ย. 61
๑๙๑ จัดสรรงบประมาณโครงการคืนครูให้นักเรียน (อ่าน 316) 12 เม.ย. 61
๑๙๒ การขอหนังสือรับรองจากพัฒนาฝีมือแรงงาน (อ่าน 306) 12 เม.ย. 61
๑๖๙ แก้ไขคำสั่ง (อ่าน 284) 29 มี.ค. 61
๑๕๔ การจัดทำมาตรการป้องกันภัยฯ (อ่าน 279) 19 มี.ค. 61
๑๕๕ การเลื่อเงินเดือนข้าราชการครู/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (อ่าน 266) 19 มี.ค. 61
๑๔๘ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลคนพิการในหน่วยงานฯ (อ่าน 295) 14 มี.ค. 61
๑๔๕ การประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 260) 14 มี.ค. 61
๑๔๖ กรอกแบบสำรวจครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม (อ่าน 270) 14 มี.ค. 61
๑๓๗ แต่งตั้งกรรมการประเมินวิทยฐานะฯ (อ่าน 226) 09 มี.ค. 61
๑๓๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกหลักสูตรฯ (อ่าน 300) 05 มี.ค. 61
๑๓๓ ขอความร่วมมือประสานหน่วยงานเข้าร่วมประชุม (อ่าน 300) 02 มี.ค. 61
๑๒๑ การสำรวจความต้องการวิชาเอกสถานศึกษา (อ่าน 251) 26 ก.พ. 61
๑๐๓ การย้ายข้าราชการครูฯ (อ่าน 274) 19 ก.พ. 61
๐๗๒ แจ้งครูเข้าร่วมประเมินผลการสอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 282) 30 ม.ค. 61
๐๔๔ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงโทษนักเรียน (อ่าน 321) 17 ม.ค. 61
๐๐๗ ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม (อ่าน 354) 04 ม.ค. 61
ขออนุมัติเดินทางไปราชการ (อ่าน 320) 23 พ.ย. 60
ต่อสัญญาจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 328) 17 พ.ย. 60
แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ (อ่าน 371) 14 พ.ย. 60
การอบรมภาษาอังกฤษ รุ่นที่ ๑๒ (อ่าน 349) 09 พ.ย. 60
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (อ่าน 308) 01 พ.ย. 60
สำรวจรายชื่อผู้ผ่านการอบรมการดำเนินการทางวินัย (อ่าน 329) 10 ต.ค. 60
สำรวจครูที่ได้รับการพัฒนาระบบ TEPE ONLINE (อ่าน 350) 10 ต.ค. 60
การรายงานวันลาประจำปี (อ่าน 361) 04 ต.ค. 60
แบบการตรวจสำนวนการสอบสวนทางวินัย (อ่าน 339) 04 ต.ค. 60
การอบรมพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 347) 19 ก.ย. 60
ให้ข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่งฯ (อ่าน 372) 05 ก.ย. 60
การประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 423) 05 ก.ย. 60