ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารบุคคล (คำนึง) โทร 08 1887 7845
๐๐๗ ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม (อ่าน 18) 04 ม.ค. 61
ขออนุมัติเดินทางไปราชการ (อ่าน 38) 23 พ.ย. 60
ต่อสัญญาจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 34) 17 พ.ย. 60
แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ (อ่าน 42) 14 พ.ย. 60
การอบรมภาษาอังกฤษ รุ่นที่ ๑๒ (อ่าน 50) 09 พ.ย. 60
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (อ่าน 46) 01 พ.ย. 60
สำรวจครูที่ได้รับการพัฒนาระบบ TEPE ONLINE (อ่าน 59) 10 ต.ค. 60
สำรวจรายชื่อผู้ผ่านการอบรมการดำเนินการทางวินัย (อ่าน 54) 10 ต.ค. 60
แบบการตรวจสำนวนการสอบสวนทางวินัย (อ่าน 55) 04 ต.ค. 60
การรายงานวันลาประจำปี (อ่าน 65) 04 ต.ค. 60
การอบรมพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 67) 19 ก.ย. 60
การประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 83) 05 ก.ย. 60
ให้ข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่งฯ (อ่าน 64) 05 ก.ย. 60
การเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง ครั้งที่ ๒ (อ่าน 80) 01 ก.ย. 60
สำรวจข้อมูลข้าราชการครูฯ (อ่าน 63) 23 ส.ค. 60
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ (อ่าน 73) 21 ส.ค. 60
การบริหารอัตรากำลังพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 66) 21 ส.ค. 60
การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 61) 16 ส.ค. 60
การรายงานข้อมูลครูเข้ารับการอบรมฯ (อ่าน 72) 04 ส.ค. 60
รายงานข้อมูลเด็กพิการในโรงเรียน (อ่าน 76) 14 ก.ค. 60
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (อ่าน 688) 05 ก.ค. 60
แจ้งจัดสรรงบประมาณฯ จ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 87) 05 มิ.ย. 60
การเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีฯ (อ่าน 88) 01 มิ.ย. 60
การจัดสรรอัตรลูกจ้างชั่วคราวฯ (อ่าน 114) 24 พ.ค. 60
การเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง ครั้งที่ ๑ (อ่าน 146) 23 เม.ย. 60
สำรวจควมต้องการวิชาเอกสถานศึกษา (อ่าน 117) 23 เม.ย. 60
ขอเชิญประชุมขันเคลื่อนนโยบายฯ (อ่าน 135) 04 เม.ย. 60
การบริหารอัตรากำลังฯ (อ่าน 100) 27 มี.ค. 60
ขออนุมัติไปราชการ (อ่าน 139) 22 มี.ค. 60
การประเมินผลปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 101) 15 มี.ค. 60
การสิ้นสุดสัญญาจ้างพนักงานราชการ (อ่าน 121) 15 มี.ค. 60
ส่งรายชื่อกรรมการประเมินการปฏิบัติงานฯ (อ่าน 98) 08 มี.ค. 60
การเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง ครั้งที่ ๑ (อ่าน 90) 08 มี.ค. 60
การเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง ครั้งที่ ๑ (อ่าน 138) 24 ก.พ. 60
การขอหนังสือรับรองความรู้ลูกจ้างประจำ (อ่าน 187) 20 ม.ค. 60
ขออนุญาตลากิจ (อ่าน 141) 20 ม.ค. 60
การจัดสรรตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 143) 02 ม.ค. 60
การย้ายข้าราชการครู (อ่าน 147) 02 ม.ค. 60
ขออนุมัติไปราชการ (อ่าน 175) 09 ธ.ค. 59
สำรวจข้อมูลมาตรฐานวิชาเอกฯ (อ่าน 175) 30 พ.ย. 59