ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารวิชาการ (ชลิดา) โทร 08 4879 1417
๐๓๔ โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย (อ่าน 4) 15 ม.ค. 61
๐๒๙ การทดสอบ Pre o-net ปี ๒๕๖๐ (อ่าน 11) 10 ม.ค. 61
๐๒๐ การวัดความสามารถการอ่านและเขียน ภาคเรียนที่ ๒ (อ่าน 15) 09 ม.ค. 61
๐๑๖ การเพิ่ม-ลดรายชื่อนักเรียนเข้าสอบ o-net (อ่าน 8) 08 ม.ค. 61
๐๑๕ การนำผลการประเมินข้อสอบกลาง ปี ๒๕๕๙ ไปใช้ (อ่าน 13) 05 ม.ค. 61
การทดสอบ Pre-o-net ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 34) 13 ธ.ค. 60
การทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (อ่าน 36) 20 พ.ย. 60
การวัดความสวามารถการอ่านและเขียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ (อ่าน 51) 09 พ.ย. 60
การรายงานข้อมูลนักเรียนพิการ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ (อ่าน 45) 09 พ.ย. 60
การนิเทศยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ ภาคเรียนที่ ๒/๖๐ (อ่าน 45) 03 พ.ย. 60
การเขียนเรียงความเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย (อ่าน 12368) 03 พ.ย. 60
จัดสรรหนังสือ คู่มือ แบบฝึก ให้โรงเรียน (อ่าน 45) 03 พ.ย. 60
รายงานการนิเทศฯ การจัดการศึกษาเรียนร่วมฯ (อ่าน 71) 22 ก.ย. 60
รับคูปองการศึกษา (เด็กพิเศษ) (อ่าน 53) 19 ก.ย. 60
อบรมการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ (อ่าน 70) 13 ก.ย. 60
ประชุมคณะกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (อ่าน 69) 13 ก.ย. 60
การอบรมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (อ่าน 67) 11 ก.ย. 60
การนิเทศฯโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวม (เด็กพิเศษ) (อ่าน 73) 08 ก.ย. 60
ทวง รายงานการประเมินการอ่าน-เขียน ครั้งที่ ๒ (อ่าน 75) 08 ก.ย. 60
การอบรมสร้างสื่อการเรียนการสอน (อ่าน 82) 01 ก.ย. 60
การอบรมการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน (อ่าน 62) 29 ส.ค. 60
การอบรมครูคณิตศาสตร์ ป.๕ (อ่าน 55) 21 ส.ค. 60
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ (อ่าน 53) 16 ส.ค. 60
รายงานผลการอ่านและเขียน (อ่าน 56) 16 ส.ค. 60
การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ (อ่าน 61) 11 ส.ค. 60
การประกวดสถานศึกษาดีเด่นด้านการแนะแนวฯ (อ่าน 64) 04 ส.ค. 60
การนิเทศฯ การจัดการศึกษาเรียนร่วม (อ่าน 65) 01 ส.ค. 60
การประกวด Best Practice โรงเรียนดีประจำตำบล (อ่าน 58) 01 ส.ค. 60
การส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสอบโอเน็ท ปี ๒๕๖๐ (อ่าน 60) 31 ก.ค. 60
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสังคมศึกษาฯ (อ่าน 61) 21 ก.ค. 60
การประชุมวิชาการและประกวดผลงานฯ (อ่าน 65) 21 ก.ค. 60
การอบรมเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง (อ่าน 69) 19 ก.ค. 60
การอบรมการสอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 79) 18 ก.ค. 60
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ (อ่าน 72) 18 ก.ค. 60
ประชุมเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก (อ่าน 69) 18 ก.ค. 60
การประกวดทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ (อ่าน 65) 14 ก.ค. 60
การประชุมดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา (อ่าน 72) 05 ก.ค. 60
แนวปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์๔ กลุ่มสาระ (อ่าน 54) 04 ก.ค. 60
กรอบโครงสร้างการทดสอบคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ (อ่าน 53) 04 ก.ค. 60
การอบรมและศึกษาดูงาน (อ่าน 63) 26 มิ.ย. 60