ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร 0931322218 (ส่วนกลาง) โทร 0848791417 (ชลิดา)
๕๕๖ การรายงานอ่านออกเขียนได้ชั้น ป.๔ (อ่าน 20) 18 ก.ย. 61
๕๔๔ การประกวดทักษะทางวิชาการฯ (อ่าน 23) 11 ก.ย. 61
๕๔๐ มอบหนังสือมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (อ่าน 41) 06 ก.ย. 61
xxx ติดตามส่งรายงานโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (อ่าน 40) 05 ก.ย. 61
๕๓๐ เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ (อ่าน 33) 04 ก.ย. 61
๕๑๔ ประกาศฯ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา (อ่าน 44) 28 ส.ค. 61
๕๑๐ การนิเทศฯ ครูแกนนำภาษาอังกฤษฯ (อ่าน 39) 27 ส.ค. 61
๕๐๙ การอบรมต่อยอดพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ (อ่าน 38) 27 ส.ค. 61
๕๐๘ การดำเนินงานนโยบายอ่านออกเขียนได้ฯ (อ่าน 30) 27 ส.ค. 61
๕๐๓ แนวทางการจัดทำสื่อ ๖๐ พรรษาฯ (อ่าน 54) 22 ส.ค. 61
๔๙๘ มอบหนังสือมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (อ่าน 45) 21 ส.ค. 61
๔๘๒ การนิเทศฯ การจัดการศึกษาเรียนรวม (อ่าน 53) 15 ส.ค. 61
๔๖๖ การพัฒนาคุณภาพการอ่านและเขียนฯ (อ่าน 51) 08 ส.ค. 61
๔๖๐ นิเทศฯ โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (อ่าน 47) 06 ส.ค. 61
๔๕๑ แจ้งสุ่มประเมินสถานศึกษาพอเพียง (อ่าน 58) 26 ก.ค. 61
xxx ต้วอย่างแผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 90) 20 ก.ค. 61
๔๓๗ การคัดกรองสถานศึกษาพอเพียง (อ่าน 69) 18 ก.ค. 61
๔๓๕ แบบรายงานกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ (อ่าน 69) 17 ก.ค. 61
๔๒๖ การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (อ่าน 76) 16 ก.ค. 61
๔๑๔ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 76) 11 ก.ค. 61
xxx สำรวจครูเข้าอบรมการสอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 70) 09 ก.ค. 61
๓๗๘ เชิญครูปฐมวัยประชุมระบบประกันคุณภาพภายใน (อ่าน 75) 02 ก.ค. 61
๓๗๗ มอบรายงานการทดสอบ NT. (อ่าน 76) 02 ก.ค. 61
๓๕๘ การดูแลสุขภาพและพัฒนาเด็กปฐมวัย (อ่าน 99) 27 มิ.ย. 61
๓๒๖ การอบรมผลิตสื่อการเรียนการสอนเด็กพิการ (อ่าน 100) 14 มิ.ย. 61
๓๒๒ แจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการจัดการศึกษาเรียนรวม (อ่าน 96) 13 มิ.ย. 61
๓๑๔ ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจดนตรีศึกษา (อ่าน 101) 11 มิ.ย. 61
xxx การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย (เพิ่มเติม) (อ่าน 102) 08 มิ.ย. 61
๓๐๗ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย (อ่าน 99) 08 มิ.ย. 61
๓๐๐ การขอรับเงินอุดหนุนคูปองสำหรับคนพิการ (อ่าน 113) 06 มิ.ย. 61
๒๙๗ มอบรายงานผลการทดสอบโอเน็ท (อ่าน 103) 06 มิ.ย. 61
๒๘๒ ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้ฯ (อ่าน 90) 01 มิ.ย. 61
๒๖๑ มอบหนังสือคู่มือใช้บทอาขยานไทย (อ่าน 84) 21 พ.ค. 61
๒๕๗ การรายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการ (อ่าน 97) 21 พ.ค. 61
xxx มอบหมายรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ (อ่าน 140) 17 พ.ค. 61
๒๓๙ ประชุมการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย (อ่าน 108) 10 พ.ค. 61
xxx รหัสระบบ NT Access การอ่าน ป.๑ (อ่าน 110) 03 พ.ค. 61
๒๒๘ เอกสารการจัดทำคำอธิบายรายวิชา กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (อ่าน 124) 03 พ.ค. 61
๒๑๘ การนิเทศฯ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ (อ่าน 138) 27 เม.ย. 61
๒๐๕ เลื่อนกำหนดการกรอกข้อมูล SchoolMIS (อ่าน 112) 24 เม.ย. 61