ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารวิชาการ (ชลิดา) โทร 08 4879 1417
๑๕๐ รับคูปองการศึกษา ครั้งที่ ๒ (อ่าน 9) 15 มี.ค. 61
๑๔๙ ประชุมพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย (อ่าน 11) 15 มี.ค. 61
๑๔๔ การจัดทำรายงานประเมินคุณภาพภายใน (อ่าน 20) 13 มี.ค. 61
xxx ผลการนิเทศภายในประจำเดือน กพ. ๖๑ (อ่าน 37) 02 มี.ค. 61
๑๓๒ เชิญประชุมกรรมการสอบ NT. (อ่าน 43) 02 มี.ค. 61
๑๒๗ การประมวลผลข้อสอบมาตรฐานกลาง (อ่าน 42) 28 ก.พ. 61
xxx แบบบันทึกประเมินการอ่าน ป.๑ (อ่าน 40) 26 ก.พ. 61
๑๒๐ การประชุมสร้างความเข้าใจหลักสูตรปฐมวัย (อ่าน 42) 26 ก.พ. 61
๑๑๒ การประเมินคุณภาพ ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง (อ่าน 48) 19 ก.พ. 61
๑๑๐ การตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา (อ่าน 39) 19 ก.พ. 61
๑๐๙ แจ้งเลื่อนประเมินการอ่าน ป.๑ (อ่าน 40) 19 ก.พ. 61
๑๐๐ การประเมินการอ่าน ชั้น ป.๑ (อ่าน 37) 13 ก.พ. 61
๐๙๙ การประเมินคุณภาพด้วยข้อสอบกลาง (อ่าน 26) 13 ก.พ. 61
๐๘๒ โครงการโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา (อ่าน 39) 02 ก.พ. 61
๐๘๑ การของบประมาณโครงการพัฒนานักเรียนบกพร่องทางการเรียน (อ่าน 32) 02 ก.พ. 61
๐๗๐ แจ้งคำสั่งเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้ฯ (อ่าน 33) 30 ม.ค. 61
๐๖๔ มอบหนังสือการจัดประสบการณ์ฯ ระดับปฐมวัย (อ่าน 44) 25 ม.ค. 61
๐๕๔ ประชุมสร้างความเข้าใจมาตรฐานและตัวชี้วัดฯ (อ่าน 51) 23 ม.ค. 61
๐๕๓ ขอเชิญประชุมการสอบโอเน็ท ปี ๒๕๖๐ (อ่าน 46) 22 ม.ค. 61
๐๓๔ โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย (อ่าน 52) 15 ม.ค. 61
๐๒๙ การทดสอบ Pre o-net ปี ๒๕๖๐ (อ่าน 72) 10 ม.ค. 61
๐๒๐ การวัดความสามารถการอ่านและเขียน ภาคเรียนที่ ๒ (อ่าน 55) 09 ม.ค. 61
๐๑๖ การเพิ่ม-ลดรายชื่อนักเรียนเข้าสอบ o-net (อ่าน 50) 08 ม.ค. 61
๐๑๕ การนำผลการประเมินข้อสอบกลาง ปี ๒๕๕๙ ไปใช้ (อ่าน 63) 05 ม.ค. 61
การทดสอบ Pre-o-net ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 69) 13 ธ.ค. 60
การทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (อ่าน 71) 20 พ.ย. 60
การวัดความสวามารถการอ่านและเขียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ (อ่าน 91) 09 พ.ย. 60
การรายงานข้อมูลนักเรียนพิการ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ (อ่าน 87) 09 พ.ย. 60
การนิเทศยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ ภาคเรียนที่ ๒/๖๐ (อ่าน 85) 03 พ.ย. 60
การเขียนเรียงความเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย (อ่าน 14112) 03 พ.ย. 60
จัดสรรหนังสือ คู่มือ แบบฝึก ให้โรงเรียน (อ่าน 85) 03 พ.ย. 60
รายงานการนิเทศฯ การจัดการศึกษาเรียนร่วมฯ (อ่าน 110) 22 ก.ย. 60
รับคูปองการศึกษา (เด็กพิเศษ) (อ่าน 93) 19 ก.ย. 60
อบรมการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ (อ่าน 111) 13 ก.ย. 60
ประชุมคณะกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (อ่าน 113) 13 ก.ย. 60
การอบรมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (อ่าน 103) 11 ก.ย. 60
การนิเทศฯโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวม (เด็กพิเศษ) (อ่าน 111) 08 ก.ย. 60
ทวง รายงานการประเมินการอ่าน-เขียน ครั้งที่ ๒ (อ่าน 112) 08 ก.ย. 60
การอบรมสร้างสื่อการเรียนการสอน (อ่าน 123) 01 ก.ย. 60
การอบรมการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน (อ่าน 102) 29 ส.ค. 60