ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร 0931322218 (ส่วนกลาง) โทร 0848791417 (ชลิดา)
xxx ต้วอย่างแผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 6) 20 ก.ค. 61
๔๓๗ การคัดกรองสถานศึกษาพอเพียง (อ่าน 11) 18 ก.ค. 61
๔๓๕ แบบรายงานกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ (อ่าน 8) 17 ก.ค. 61
๔๒๖ การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (อ่าน 13) 16 ก.ค. 61
๔๑๔ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 22) 11 ก.ค. 61
xxx สำรวจครูเข้าอบรมการสอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 20) 09 ก.ค. 61
๓๗๘ เชิญครูปฐมวัยประชุมระบบประกันคุณภาพภายใน (อ่าน 24) 02 ก.ค. 61
๓๗๗ มอบรายงานการทดสอบ NT. (อ่าน 19) 02 ก.ค. 61
๓๕๘ การดูแลสุขภาพและพัฒนาเด็กปฐมวัย (อ่าน 28) 27 มิ.ย. 61
๓๒๖ การอบรมผลิตสื่อการเรียนการสอนเด็กพิการ (อ่าน 44) 14 มิ.ย. 61
๓๒๒ แจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการจัดการศึกษาเรียนรวม (อ่าน 44) 13 มิ.ย. 61
๓๑๔ ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจดนตรีศึกษา (อ่าน 41) 11 มิ.ย. 61
xxx การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย (เพิ่มเติม) (อ่าน 49) 08 มิ.ย. 61
๓๐๗ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย (อ่าน 50) 08 มิ.ย. 61
๓๐๐ การขอรับเงินอุดหนุนคูปองสำหรับคนพิการ (อ่าน 55) 06 มิ.ย. 61
๒๙๗ มอบรายงานผลการทดสอบโอเน็ท (อ่าน 45) 06 มิ.ย. 61
๒๘๒ ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้ฯ (อ่าน 53) 01 มิ.ย. 61
๒๖๑ มอบหนังสือคู่มือใช้บทอาขยานไทย (อ่าน 45) 21 พ.ค. 61
๒๕๗ การรายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการ (อ่าน 51) 21 พ.ค. 61
xxx มอบหมายรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ (อ่าน 56) 17 พ.ค. 61
๒๓๙ ประชุมการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย (อ่าน 70) 10 พ.ค. 61
xxx รหัสระบบ NT Access การอ่าน ป.๑ (อ่าน 69) 03 พ.ค. 61
๒๒๘ เอกสารการจัดทำคำอธิบายรายวิชา กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (อ่าน 79) 03 พ.ค. 61
๒๑๘ การนิเทศฯ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ (อ่าน 81) 27 เม.ย. 61
๒๐๕ เลื่อนกำหนดการกรอกข้อมูล SchoolMIS (อ่าน 73) 24 เม.ย. 61
๑๙๐ ประกาศผลการประเมินการอ่าน ชั้น ป.๑ (อ่าน 90) 12 เม.ย. 61
๑๘๓ ประเมินผลโดยใช้ระบบ SchoolMIS (อ่าน 81) 06 เม.ย. 61
xxx การจัดทำรายงานประเมินคุณภาพภายใน (อ่าน 97) 21 มี.ค. 61
๑๕๘ ประชุมการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน (อ่าน 92) 20 มี.ค. 61
xxx ไฟล์งานข้อสอบมาตรฐานกลาง (อ่าน 73) 20 มี.ค. 61
๑๕๐ รับคูปองการศึกษา ครั้งที่ ๒ (อ่าน 88) 15 มี.ค. 61
๑๔๙ ประชุมพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย (อ่าน 89) 15 มี.ค. 61
๑๔๔ การจัดทำรายงานประเมินคุณภาพภายใน (อ่าน 101) 13 มี.ค. 61
xxx ผลการนิเทศภายในประจำเดือน กพ. ๖๑ (อ่าน 107) 02 มี.ค. 61
๑๓๒ เชิญประชุมกรรมการสอบ NT. (อ่าน 104) 02 มี.ค. 61
๑๒๗ การประมวลผลข้อสอบมาตรฐานกลาง (อ่าน 112) 28 ก.พ. 61
xxx แบบบันทึกประเมินการอ่าน ป.๑ (อ่าน 99) 26 ก.พ. 61
๑๒๐ การประชุมสร้างความเข้าใจหลักสูตรปฐมวัย (อ่าน 111) 26 ก.พ. 61
๑๑๒ การประเมินคุณภาพ ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง (อ่าน 119) 19 ก.พ. 61
๑๑๐ การตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา (อ่าน 103) 19 ก.พ. 61