ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มอำนวยการและงบประมาณ (เบญจมาศ) โทร 08 7199 3856
๑๔๗ ขอมอบหนังสือ (อ่าน 11) 14 มี.ค. 61
๑๔๒ ขอเรียนเชิญร่วมงานบัณฑิตน้อย (อ่าน 14) 13 มี.ค. 61
๑๔๑ โครงการติดตามผลตรวจสอบภายใน (อ่าน 13) 13 มี.ค. 61
๑๓๙ เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ (อ่าน 26) 09 มี.ค. 61
๑๓๖ การสำรวจข้อมูลเครือข่ายอินเตอร์เน็ท (อ่าน 27) 09 มี.ค. 61
๑๓๑ การตรวจสอบติดตามการใช้งบประมาณ งบลงทุน (อ่าน 37) 02 มี.ค. 61
๑๒๙ การสนับสนุนงบประมาณโรงเรียนประสบวาตภัย (อ่าน 38) 28 ก.พ. 61
๑๒๘ สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน (อ่าน 38) 28 ก.พ. 61
๑๑๙ การบริการจัดการเครือข่ายอินเตอร์เน็ท (อ่าน 37) 26 ก.พ. 61
๑๑๔ ขอให้รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุน อบต. (อ่าน 34) 26 ก.พ. 61
๑๑๓ การจัดสรรเงินทุนหมุนเรียนแก้ปัญหาหนี้สินครู (อ่าน 38) 19 ก.พ. 61
๑๑๑ คู่มือค่าเช่าบ้านข้าราชการ (อ่าน 27) 19 ก.พ. 61
๑๐๘ คู่มือดำเนินการที่ราชพัสดุ (อ่าน 31) 19 ก.พ. 61
๑๐๗ ขออนุญาตเข้าแนะแนว ป.๖ (อ่าน 52) 19 ก.พ. 61
๑๐๖ เผยแพร่กฏบัตรตรวจสอบภายใน ศธ.จ.อุทัยธานี (อ่าน 21) 19 ก.พ. 61
๑๐๕ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนโรงเรียน (อ่าน 24) 19 ก.พ. 61
๐๙๗ รายงานความต้องการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ (อ่าน 31) 12 ก.พ. 61
๐๙๖ การรายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้า (อ่าน 37) 12 ก.พ. 61
xxx การรับเอกสาร กบข. (อ่าน 25) 12 ก.พ. 61
๐๙๑ ขอเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่น (อ่าน 39) 07 ก.พ. 61
๐๘๗ การโอนเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 37) 02 ก.พ. 61
๐๘๖ การแก้ปัญหาเด็กไม่มีเลขประจำตัว (อ่าน 30) 02 ก.พ. 61
๐๘๕ การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ (๓๐%) (อ่าน 35) 02 ก.พ. 61
๐๘๓ หนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (อ่าน 31) 02 ก.พ. 61
๐๗๑ สำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน (อ่าน 36) 30 ม.ค. 61
xxx ยกเลิกการส่งหนังสือราชการ (อ่าน 46) 24 ม.ค. 61
๐๕๘ การส่งหนังสือราชการ (อ่าน 39) 23 ม.ค. 61
๐๕๒ เอกสารนโยบาย สพฐ. ปี ๒๕๖๑ (อ่าน 42) 22 ม.ค. 61
๐๔๓ การรายงานข้อมูลใช้สื่ออินเตอร์เน็ท (อ่าน 37) 17 ม.ค. 61
๐๔๒ ประชุมรับนโยบายอินเตอร์เน็ท (อ่าน 46) 17 ม.ค. 61
๐๓๖ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนโรงเรียน (อ่าน 46) 15 ม.ค. 61
๐๓๕ การรายงานติดตามการใช้อินเตอร์เน็ท (อ่าน 40) 15 ม.ค. 61
๐๓๓ เอกสารข้อมูลพื้นฐานนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ (อ่าน 38) 15 ม.ค. 61
๐๓๐ การติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน (อ่าน 49) 10 ม.ค. 61
๐๑๔ การอบรมการเงินการบัญชีสถานศึกษา (อ่าน 65) 05 ม.ค. 61
๐๑๓ แนวทางการใช้อินเตอร์เน็ทกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 50) 05 ม.ค. 61
๐๑๒ การสอบชิงทุนการศึกษา (อ่าน 53) 05 ม.ค. 61
๐๐๕ จัดสรรงบประมาณปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียน ๒/๖๐ (อ่าน 50) 04 ม.ค. 61
๐๐๔ การสมัครเข้าร่วมเครือข่ายโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อ่าน 58) 04 ม.ค. 61
๐๐๓ การเสนอโครงการเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์และจุดเน้น (อ่าน 53) 04 ม.ค. 61