ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มอำนวยการและงบประมาณ (เบญจมาศ) โทร 08 7199 3856
นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ (อ่าน 6) 17 พ.ย. 60
แจ้งอนุมัติเงินงวด ค่าครุภัณฑ์ (อ่าน 6) 17 พ.ย. 60
ปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา (อ่าน 8) 17 พ.ย. 60
ปรชุุมพัฒนาบริหารจัดการศึกษา (อ่าน 7) 17 พ.ย. 60
การโอนทรัพย์สินของ อบจ.อุทัยธานี (อ่าน 12) 14 พ.ย. 60
ขอเชิญประชุม (อ่าน 11) 14 พ.ย. 60
แนวทางจัดหาพัสดุของโรงเรียน (อ่าน 11) 14 พ.ย. 60
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ภาคเรียนที่ ๒ (อ่าน 8) 14 พ.ย. 60
การเคลือบหลุมร่องฟันนักเรียน (อ่าน 13) 09 พ.ย. 60
ขอสำเนาบัญชีเงินอุดหนุน (อ่าน 13) 03 พ.ย. 60
หนังสือ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ ปี ๒๕๖๐ (อ่าน 17) 03 พ.ย. 60
การใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชนเก็บข้อมูลนักเรียน (อ่าน 12) 03 พ.ย. 60
การเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างฯ (อ่าน 10) 03 พ.ย. 60
การจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ ปี ๒๕๖๐ (อ่าน 14) 03 พ.ย. 60
แจ้งรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งเงินฯ (อ่าน 13) 03 พ.ย. 60
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (อ่าน 20) 01 พ.ย. 60
ขอความอนุเคราะห์ประกวดหนูน้อยนพมาศ (อ่าน 17) 01 พ.ย. 60
สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 15) 01 พ.ย. 60
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน (อ่าน 17) 10 ต.ค. 60
การสำรวจข้อมูลนักเรียนได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (อ่าน 26) 10 ต.ค. 60
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ (อ่าน 19) 10 ต.ค. 60
เตรียมการจัดตั้งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๒ (อ่าน 42) 04 ต.ค. 60
การรายงานความเสียหายฯกรณีสถานศึกษาประสบภัยพิบัติ (อ่าน 22) 04 ต.ค. 60
การอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (อ่าน 20) 04 ต.ค. 60
การจัดพิมพ์สลิปเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (อ่าน 25) 04 ต.ค. 60
ให้บริการการฉีดวัคซินฯ (อ่าน 29) 27 ก.ย. 60
รายงานผลสอบทานการเงิน เดือน กค.๖๐ (อ่าน 37) 27 ก.ย. 60
ขอเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยวส่ง-ต้อนรับ (อ่าน 37) 27 ก.ย. 60
ตรวจสอบรายงานข้อมูลสาธารณูปโภค (อ่าน 31) 22 ก.ย. 60
ขอตัวนักเรียนถ่ายทำสื่อวิดีทัศน์ (อ่าน 19) 22 ก.ย. 60
แจ้งการโอนเงินฯปัจจัยพื้นฐาน (อ่าน 26) 22 ก.ย. 60
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณฯ (อ่าน 25) 22 ก.ย. 60
แจ้งการโอนเงินฯ ค่าเครื่องแบบลูกเสือฯ (อ่าน 25) 22 ก.ย. 60
ขอเชิญประชุม (อ่าน 31) 13 ก.ย. 60
รายงานสอบทานการเงินเดือน มิ.ย.๖๐ (อ่าน 51) 13 ก.ย. 60
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติด (อ่าน 48) 13 ก.ย. 60
ให้บริการวัคซินนักเรียนประถม (อ่าน 25) 11 ก.ย. 60
การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลฯ (อ่าน 28) 11 ก.ย. 60
มอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 25) 08 ก.ย. 60
การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา (อ่าน 30) 05 ก.ย. 60