ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มอำนวยการ-การเงิน โทร 0931322218 (ส่วนกลาง) โทร 08 7199 3856 (เบญจมาศ)
xxx ข้อแนะนำการดำเนินงาน ภาคเรียนที่ ๒ และปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (อ่าน 18) 27 ก.ย. 61
xxx บันทึกการรับ-ส่งงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา รร.บ้านห้วยป่าปก (อ่าน 18) 27 ก.ย. 61
๕๗๑ การจัดสรรงบประมาณค่าหนังสือเรียน(เพิ่มเติม) (อ่าน 30) 24 ก.ย. 61
๕๖๕ ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมจิตอาสา (อ่าน 21) 24 ก.ย. 61
๕๖๓ โอนเงินค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนฯ (อ่าน 24) 21 ก.ย. 61
๕๕๗ ขอความร่วมมือจัด โครงการอ่านสารสันติภาพฯ (อ่าน 26) 20 ก.ย. 61
๕๕๕ ขอส่งดีวีดีฯ (อ่าน 28) 17 ก.ย. 61
๕๔๙ ขอส่งสำเนาหนังสือ (อ่าน 26) 13 ก.ย. 61
๕๔๘ โอนเงินงบเงินอุดหนุน ๓๐ % (อ่าน 25) 13 ก.ย. 61
๕๔๖ ขอเชิญร่วมเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (อ่าน 31) 12 ก.ย. 61
๕๔๒ ขอความอนุเคราะห์นักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสา (อ่าน 31) 10 ก.ย. 61
๕๔๑ การส่งหนังสือในระบบ SMART ARER (อ่าน 42) 06 ก.ย. 61
๕๒๙ แจ้งอนุมัติเงินค่าเช่าอินเตอร์เน็ท (อ่าน 29) 04 ก.ย. 61
๕๒๘ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (อ่าน 27) 04 ก.ย. 61
๕๒๔ แจ้งอนุมัติงบประมาณฯ (อ่าน 37) 31 ส.ค. 61
๕๒๓ ขอเชิญประชุม (อ่าน 29) 31 ส.ค. 61
๕๑๗ จัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑/๖๑(๓๐%) (อ่าน 35) 28 ส.ค. 61
๕๑๖ การจัดสรรงบประมาณปัจจัยพื้นฐานฯ ภาคเรียนที่ ๑/๖๑ (อ่าน 31) 28 ส.ค. 61
๕๑๕ การจัดสรรงบประมาณกล่องรับสัญญานดาวเทียม (อ่าน 33) 28 ส.ค. 61
๕๐๗ ขอข้อมูลปริมาณหน่วยนับกิจกรรมย่อยฯ (อ่าน 30) 27 ส.ค. 61
๔๙๕ ทวงงาน...รายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาฯ (อ่าน 42) 20 ส.ค. 61
๔๙๔ อนุมัติงบประมาณจัดทำสื่อ ๖๐ พรรษาฯ (อ่าน 60) 20 ส.ค. 61
๔๙๐ การจัดสรรค่าเช่าอินเตอร์เน็ทฯ (อ่าน 37) 20 ส.ค. 61
๔๘๙ แจ้งจัดสรรงบประมาณฯ ทำสื่อ (อ่าน 56) 20 ส.ค. 61
๔๘๘ สำรวจความต้องการงบประมาณ ปลายปี ๒๕๖๑ (อ่าน 48) 20 ส.ค. 61
๔๘๗ ขอเชิญร่มโครงการค่ายเยาวชนฯ (อ่าน 45) 20 ส.ค. 61
๔๘๑ ประชุมนโยบายความปลอดภัยทางถนน (อ่าน 54) 15 ส.ค. 61
๔๗๔ การกำกับกา่รพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ (อ่าน 35) 14 ส.ค. 61
๔๗๓ รายงานผลสอบทานการเงินฯ เดือน มิย.๖๑ (อ่าน 25) 14 ส.ค. 61
๔๗๒ แจ้งผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน (อ่าน 23) 14 ส.ค. 61
๔๗๑ การจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (อ่าน 32) 14 ส.ค. 61
๔๗๐ ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ทฯ (อ่าน 23) 14 ส.ค. 61
๔๖๙ การจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (อ่าน 23) 14 ส.ค. 61
๔๖๗ การจัดโครงการอ่านสารสันติภาพฯ (อ่าน 42) 08 ส.ค. 61
๔๕๗ ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมเปิดกีฬานักศึกษา (อ่าน 46) 02 ส.ค. 61
๔๕๐ การรายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภค (อ่าน 54) 26 ก.ค. 61
๔๔๘. ขอเชิญประชุม (อ่าน 43) 26 ก.ค. 61
๔๓๘ ขอเชิญนักเรียนเข้าค่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อ่าน 68) 19 ก.ค. 61
๔๓๑ ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุด (อ่าน 60) 17 ก.ค. 61
๔๓๐ สำรวจความต้องการงบลงทุน (อ่าน 58) 17 ก.ค. 61