ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มอำนวยการ-การเงิน โทร 0931322218 (ส่วนกลาง) โทร 0871993856 (เบญจมาศ)
๔๓๘ ขอเชิญนักเรียนเข้าค่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อ่าน 7) 19 ก.ค. 61
๔๓๑ ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุด (อ่าน 7) 17 ก.ค. 61
๔๓๐ สำรวจความต้องการงบลงทุน (อ่าน 8) 17 ก.ค. 61
๔๒๕ ขอความอนุเคราะห์การแสดงของนักเรียน (อ่าน 13) 16 ก.ค. 61
๔๒๔ ขอเชิญร่วมวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง (อ่าน 12) 16 ก.ค. 61
xxx อนุมัติเงินนอกงบประมาณ รายการโครงการจัดทำเว็บไซต์ (อ่าน 17) 13 ก.ค. 61
๔๒๐ สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาทางไกล (อ่าน 8) 13 ก.ค. 61
๔๑๙ ส่งนักเรียนขอย้ายมาเข้าเรียน (อ่าน 13) 13 ก.ค. 61
๔๑๗ การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ (อ่าน 12) 13 ก.ค. 61
๔๐๔ ขอความอนุเคราะห์นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสภาเด็กฯ (อ่าน 17) 09 ก.ค. 61
๓๘๓ ขอเชิญประชุม (อ่าน 23) 04 ก.ค. 61
๓๗๑ มอบคู่มือเจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 21) 29 มิ.ย. 61
๓๖๕ แนวปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้างไม่ถึง ๕,๐๐๐ บาท (อ่าน 23) 27 มิ.ย. 61
๓๕๗ ขออนุญาตเด็กโครงการร่วมกิจกรรมวันอุปการะพบเด็ก (อ่าน 22) 27 มิ.ย. 61
๓๕๖ ยืนยันการของบประมาณซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม (อ่าน 20) 27 มิ.ย. 61
๓๔๑ คืนเงินโครงการอาหารกลางวันให้ อบต.บ้านไร่ (อ่าน 33) 19 มิ.ย. 61
๓๔๐ การขอรับเงินอุดหนุนจาก อบต.บ้านไร่ (อ่าน 39) 19 มิ.ย. 61
๓๓๙ การลงทะเบียนขอรับใบแจ้งยอด กบข. (อ่าน 41) 18 มิ.ย. 61
๓๓๘ การกรอกแบบสำรวจสมาชิก กบข. (อ่าน 39) 18 มิ.ย. 61
๓๓๐ ขอเชิญเป็นเกียรติทำบุญอาคารเรียน (อ่าน 39) 15 มิ.ย. 61
๓๒๙ ขอเชิญประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา (อ่าน 36) 15 มิ.ย. 61
๓๒๗ แจ้งอนุมัติงบประมาณการจัดการศึกษาเรียนรวม (อ่าน 39) 14 มิ.ย. 61
๓๑๘ แจ้งจัดส่งอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๖๑ (อ่าน 41) 11 มิ.ย. 61
๓๑๗ การสำรวจค่าเช่าอินเตอร์เน็ทฯ (อ่าน 35) 11 มิ.ย. 61
๓๐๘ เชิญรับชมการประชุมทางไกลการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล (อ่าน 41) 08 มิ.ย. 61
๓๐๖ เชิญร่วมรณรงค์ป้องกัดลดอุบัติเหตุทางถนน (ทวงรายงาน) (อ่าน 40) 08 มิ.ย. 61
๒๙๖ การกรอกข้อมูลรายงานการเงินด้านการศึกษา (อ่าน 35) 06 มิ.ย. 61
ด่วนที่สุด งดเบิกจ่ายการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ของสถานศึกษา (อ่าน 34) 05 มิ.ย. 61
๒๘๖ การตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียน (อ่าน 31) 04 มิ.ย. 61
๒๘๕ ส่งนักเรียนขอย้ายมาเข้าเรียน (อ่าน 29) 04 มิ.ย. 61
๒๘๔ การรายงานแจ้งจุดให้บริการประชาชน (อ่าน 43) 01 มิ.ย. 61
xxx มอบหมายอนุมัติการใช้โทรศัพท์ราชการ (อ่าน 39) 01 มิ.ย. 61
xxx อนุมัติเงินนอกงบประมาณเงินอุดหนุนฯ ครั้งที่ ๔ (เพิ่มเติม) (อ่าน 42) 30 พ.ค. 61
xxx อนุมัติเงินนอกงบประมาณ เงินอุดหนุนจัดการศึกษา (แก้ไข) (อ่าน 40) 29 พ.ค. 61
๒๗๕ แจ้งจัดส่งอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ (อ่าน 33) 28 พ.ค. 61
๒๗๔ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการตรวจสุขภาพนักเรียน (อ่าน 36) 28 พ.ค. 61
๒๗๓ มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภค (อ่าน 43) 25 พ.ค. 61
๒๗๒ การประชุมทางไกลโครงการประเมินความพึงพอใจ (อ่าน 43) 25 พ.ค. 61
๒๗๑ สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน (อ่าน 36) 24 พ.ค. 61
๒๗๐ การจัดตั้งศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูล (อ่าน 46) 23 พ.ค. 61