ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มอำนวยการและงบประมาณ (เบญจมาศ) โทร 08 7199 3856
๐๓๖ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนโรงเรียน (อ่าน 10) 15 ม.ค. 61
๐๓๕ การรายงานติดตามการใช้อินเตอร์เน็ท (อ่าน 4) 15 ม.ค. 61
๐๓๓ เอกสารข้อมูลพื้นฐานนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ (อ่าน 4) 15 ม.ค. 61
๐๓๐ การติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน (อ่าน 11) 10 ม.ค. 61
๐๑๔ การอบรมการเงินการบัญชีสถานศึกษา (อ่าน 22) 05 ม.ค. 61
๐๑๓ แนวทางการใช้อินเตอร์เน็ทกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 11) 05 ม.ค. 61
๐๑๒ การสอบชิงทุนการศึกษา (อ่าน 10) 05 ม.ค. 61
๐๐๕ จัดสรรงบประมาณปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียน ๒/๖๐ (อ่าน 17) 04 ม.ค. 61
๐๐๔ การสมัครเข้าร่วมเครือข่ายโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อ่าน 19) 04 ม.ค. 61
๐๐๓ การเสนอโครงการเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์และจุดเน้น (อ่าน 19) 04 ม.ค. 61
การตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานนักเรียน (อ่าน 17) 27 ธ.ค. 60
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (อ่าน 19) 26 ธ.ค. 60
สำรวจการใช้งานอินเตอร์เน็ทของสถานศึกษา (อ่าน 23) 26 ธ.ค. 60
ขอความอนุเคราะห์จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท (อ่าน 21) 26 ธ.ค. 60
แบบสำรวจสถิติการบริการฯ (อ่าน 24) 26 ธ.ค. 60
คู่มือการตรวจสอบสถานศึกษา (อ่าน 17) 26 ธ.ค. 60
จัดสรรปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียน ๒/๖๐ (อ่าน 21) 23 ธ.ค. 60
แจ้งอนุมัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ (อ่าน 24) 13 ธ.ค. 60
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (อ่าน 27) 27 พ.ย. 60
ขออนุญาตบุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมประชุม (อ่าน 28) 27 พ.ย. 60
ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลแผนการศึกษาระดับภาค (อ่าน 34) 27 พ.ย. 60
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนโรงเรียน (อ่าน 49) 24 พ.ย. 60
นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ (อ่าน 33) 17 พ.ย. 60
แจ้งอนุมัติเงินงวด ค่าครุภัณฑ์ (อ่าน 34) 17 พ.ย. 60
ปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา (อ่าน 39) 17 พ.ย. 60
ปรชุุมพัฒนาบริหารจัดการศึกษา (อ่าน 34) 17 พ.ย. 60
การโอนทรัพย์สินของ อบจ.อุทัยธานี (อ่าน 45) 14 พ.ย. 60
ขอเชิญประชุม (อ่าน 40) 14 พ.ย. 60
แนวทางจัดหาพัสดุของโรงเรียน (อ่าน 45) 14 พ.ย. 60
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ภาคเรียนที่ ๒ (อ่าน 29) 14 พ.ย. 60
การเคลือบหลุมร่องฟันนักเรียน (อ่าน 51) 09 พ.ย. 60
ขอสำเนาบัญชีเงินอุดหนุน (อ่าน 47) 03 พ.ย. 60
หนังสือ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ ปี ๒๕๖๐ (อ่าน 51) 03 พ.ย. 60
การใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชนเก็บข้อมูลนักเรียน (อ่าน 48) 03 พ.ย. 60
การเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างฯ (อ่าน 38) 03 พ.ย. 60
การจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ ปี ๒๕๖๐ (อ่าน 45) 03 พ.ย. 60
แจ้งรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งเงินฯ (อ่าน 49) 03 พ.ย. 60
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (อ่าน 51) 01 พ.ย. 60
ขอความอนุเคราะห์ประกวดหนูน้อยนพมาศ (อ่าน 52) 01 พ.ย. 60
สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 45) 01 พ.ย. 60