ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านห้วยป่าปกค่ะ...

ตรวจสอบหนังสือราชการจากโรงเรียนบ้านห้วยป่าปก

เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
สรุปบัญชีรับ-จ่ายเงินโครงการอาหารกลางวัน สิ้น ก.ย. ๖๑ (168/0) 26 ก.ย. 61
สรุปบัญชีรับ-จ่ายเงินโครงการอาหารกลางวัน สิ้น สค. ๖๑ (167/0) 04 ก.ย. 61
สรุปบัญชีรับ-จ่ายอาหารกลางวันนักเรียน สิ้น กค. ๖๑ (176/0) 08 ส.ค. 61
๒๓ ส.ค.๖๑ ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน:สพป.อน ๒ (ภัทรพร+นักเรียน) (161/0) 06 ส.ค. 61
๑๕ ส.ค.๖๑ ค่ายยุวชนคุณธรรม: สพป.อน๒ (ภัทรพร+นักเรียน) (149/0) 06 ส.ค. 61
๖ ส.ค.๖๑ เสวนาการศึกาษาปฐมวัย:ม.รามคำแหง (ภัทรพร) (174/0) 06 ส.ค. 61
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา (163/0) 26 ก.ค. 61
แจ้งการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ ก.ค. ๖๑ (157/0) 25 ก.ค. 61
การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน เดือน ก.ค. ๖๑ (190/0) 13 ก.ค. 61
๑๓ ก.ค.๖๑ อบรมประกันคุณภาพปฐมวัย:สพป.อน ๒ (ภัทรพร) (174/0) 13 ก.ค. 61
หนังสือรายงานผู้อำนวยการ
การบริจาคเงินและสิ่งของ 27 มิ.ย. 60
การประชุมสัมมนาส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพนักเรียน 23 มี.ค. 60
รายงานการรับบริจาค 01 พ.ย. 59
รายงานการรับบริจาค ๔ ก.ย. ๕๙ 05 ก.ย. 59
การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน4 18 ส.ค. 59
การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน3 18 ส.ค. 59
การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน2 18 ส.ค. 59
การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน1 18 ส.ค. 59
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มอำนวยการ-การเงิน โทร 0931322218 (ส่วนกลาง) โทร 08 7199 3856 (เบญจมาศ)
xxx ข้อแนะนำการดำเนินงาน ภาคเรียนที่ ๒ และปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 27 ก.ย. 61
xxx บันทึกการรับ-ส่งงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา รร.บ้านห้วยป่าปก 27 ก.ย. 61
๕๗๑ การจัดสรรงบประมาณค่าหนังสือเรียน(เพิ่มเติม) 24 ก.ย. 61
๕๖๕ ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมจิตอาสา 24 ก.ย. 61
๕๖๓ โอนเงินค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนฯ 21 ก.ย. 61
๕๕๗ ขอความร่วมมือจัด โครงการอ่านสารสันติภาพฯ 20 ก.ย. 61
๕๕๕ ขอส่งดีวีดีฯ 17 ก.ย. 61
๕๔๙ ขอส่งสำเนาหนังสือ 13 ก.ย. 61
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร 0931322218 (ส่วนกลาง) โทร 0848791417 (ชลิดา)
๕๕๖ การรายงานอ่านออกเขียนได้ชั้น ป.๔ 18 ก.ย. 61
๕๔๔ การประกวดทักษะทางวิชาการฯ 11 ก.ย. 61
๕๔๐ มอบหนังสือมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 06 ก.ย. 61
xxx ติดตามส่งรายงานโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 05 ก.ย. 61
๕๓๐ เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ 04 ก.ย. 61
๕๑๔ ประกาศฯ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา 28 ส.ค. 61
๕๑๐ การนิเทศฯ ครูแกนนำภาษาอังกฤษฯ 27 ส.ค. 61
๕๐๙ การอบรมต่อยอดพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ 27 ส.ค. 61
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารบุคคล โทร 0931322218 (ส่วนกลาง) โทร 0818877845 (คำนึง)
๕๓๖ การประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว 05 ก.ย. 61
๕๓๕ ขอทราบข้อเท็จจริงการเช่าบริการอินเตอร์เน็ท 05 ก.ย. 61
๕๓๑ การเลื่อนเงินเดือนฯ ครั้งที่ ๒ 04 ก.ย. 61
๔๙๑ ขอข้อมูลประวัติผู้เกษียณอายุราชการ 20 ส.ค. 61
๔๕๔ โครงการติดตามผลการจัดการศึกษาปฐมวัย 01 ส.ค. 61
๓๕๕ ขอความอนุเคราะห์รับรองสถานศึกษา 27 มิ.ย. 61
๒๘๓ การรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ 01 มิ.ย. 61
๒๖๐ การเลื่อนขั้นเงินเดือนครู ครั้งที่ ๑ 21 พ.ค. 61
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารทั่วไป โทร 0931322218 (ส่วนกลาง) โทร 0979907424 (ภัทรพร)
๕๖๔ สำรวจข้อมูลกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน 21 ก.ย. 61
๕๓๘ เร่งรัดกำกับดูแลคุณภาพนม 05 ก.ย. 61
๕๓๗ การติดตามกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน 05 ก.ย. 61
๕๑๒ การดำเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน 27 ส.ค. 61
๔๙๙ การประเมินตนเองโรงเรียนวิถีพุทธฯ 21 ส.ค. 61
๔๙๗ รายงานการดำเนินโครงการสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ 21 ส.ค. 61
๔๙๒ ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบ EF 20 ส.ค. 61
๔๗๙ การนำเข้าข้อมูลการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา 14 ส.ค. 61
ทะเบียนหนังสือ เวียนแจ้ง ข้าราชการครู/บุคลากร
xxx ข้อแนะนำการดำเนินงาน ภาคเรียนที่ ๒ และปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 27 ก.ย. 61
xxx บันทึกการรับ-ส่งงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา รร.บ้านห้วยป่าปก 27 ก.ย. 61
๕๗๐ แจ้งเปลี่ยนเว็บไซต์ลงทะเบียนออนไลน์ 24 ก.ย. 61
๕๖๙ เตือนเฝ้าระวังพายุ 24 ก.ย. 61
๕๖๘ เชิญชวนท่องเที่ยว OTOP 24 ก.ย. 61
๕๖๗ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ยุทธศาสตร์ชาติ 24 ก.ย. 61
๕๖๖ ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคหนังสือ 24 ก.ย. 61
๕๖๒ เชิญร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพปราชญ์ชาวบ้านฯ 21 ก.ย. 61
ประกาศระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รร.บ้านห้วยป่าปก
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์ซ่อมบำรุง 01 ส.ค. 61
ประกาศราคากลางก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (๒) 08 ธ.ค. 60
ประกาศราคากลางก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (๑) 08 ธ.ค. 60
ประกาศราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียน 18 พ.ย. 60
ประกาศราคากลางจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน(๒) 10 พ.ย. 59
ประกาศราคากลางจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน(๑) 10 พ.ย. 59
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาวิชาการฯ 10 พ.ย. 59
รายงานการประชุมครุและบุคลากรทางการศึกษา
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๓/๖๑ 10 ก.ค. 61
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๒/๖๑ 07 มี.ค. 61
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๑/๖๑ 05 ม.ค. 61
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 13 ธ.ค. 60
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 23 ต.ค. 60
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 23 ต.ค. 60
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 23 ต.ค. 60
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 23 ต.ค. 60
รายงานการประชุมกรรมการสถานศึกษา
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 28 พ.ค. 61
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 02 พ.ค. 61
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 02 พ.ค. 61
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 02 พ.ค. 60
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 02 พ.ค. 60
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 02 พ.ค. 60
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๓/๕๙ 03 ก.ค. 59
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๒/๕๙ 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๑/๖๐ 25 พ.ค. 60
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๓/๕๙ (๓) 16 พ.ย. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๓/๕๙ (๒) 16 พ.ย. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๓/๕๙ (๑) 16 พ.ย. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๒/๕๙ 03 ก.ค. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๒) 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๑) 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๓/๕๘ 29 ต.ค. 58
รายงานการประชุมกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๖๑ 16 พ.ค. 61
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๖๐ (๓) 29 มี.ค. 60
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๖๐ (๒) 29 มี.ค. 60
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๖๐ (๑) 29 มี.ค. 60
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๓) 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๒) 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๑) 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๕๘ (ต่อ) 13 ก.ค. 58
หนังสือประชาสัมพันธ์
คู่มือจัดเมนูอาหารกลางวัน (Thai School Lunch) 08 มิ.ย. 61
คู่มือการจัดการอาหารกลางวันนักเรียน 05 มิ.ย. 61
คู่มือดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน 05 มิ.ย. 61
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการไทย 17 พ.ค. 61
มาตรการป้องกันภัย ครู บุคลากร นักเรียน และผุ้มีส่วนเกี่ยวข้อง 15 พ.ค. 61
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 13 พ.ค. 61
คู่มือการใช้ Logbook 07 มี.ค. 61
แนวทางการดำเนินงาน เงินอุดหนุน ปี ๒๕๖๑ 07 มี.ค. 61
อินโฟเมชั่นกราฟิก : Information Graphic เพื่อการศึกษา
แถบแพรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 28 ต.ค. 60
แก้อาการปวดหลัง 09 ส.ค. 59
ประโยชน์ของกล้วย 09 ส.ค. 59
ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (หญิง) 09 ส.ค. 59
ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (ชาย) 09 ส.ค. 59
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แพรแถบ) 09 ส.ค. 59
เครื่องหมายประดับเครื่องแบบ (อินทรธนู) 09 ส.ค. 59
รักษาความโสด 09 ส.ค. 59
รายงานงบการเงิน ปี ๒๕๖๑ (ณ วันสิ้นเดือน)
กันยายน ๒๕๖๑ 28 ก.ย. 61
สิงหาคม ๒๕๖๑ 04 ก.ย. 61
กรกฎาคม ๒๕๖๑ 01 ส.ค. 61
มิถุนายน ๒๕๖๑ 06 ก.ค. 61
พฤษภาคม ๒๕๖๑ 04 มิ.ย. 61
เมษายน ๒๕๖๑ 25 พ.ค. 61
มีนาคม ๒๕๖๑ 25 พ.ค. 61
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 25 พ.ค. 61
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/07/2011
ปรับปรุง 22/04/2019
สถิติผู้เข้าชม 2031007
Page Views 2418187
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจการบริหารจัดการศึกษา รร.บ้านห้วยป่าปก
การอำนวยความสะดวก
ความรวดเร็วการบริการ
ครูมีมนุษยสัมพันธ์
การติดต่องานเป็นสัดส่วน
การประชาสัมพันธ์สถานศึกษา
การจัดกิจกรรมการศึกษา
บริเวณสถานศึกษาสะอาด
ความเหมาะสมของห้องเรียน
การจัดการเรียนการสอน
การให้ความรู้นักเรียน
ดูผลโหวด