ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านห้วยป่าปกค่ะ...
## ที่นี่...เราอาจทำให้เด็กเก่งทุกคนไม่ได้  แต่เราสามารถทำให้ เด็กได้เรียนรู้อย่างสมบูรณ์ทุกคน...ผอ.ชาติชาย ยศหนัก ##
## ค่านิยมไทย ๑๒ ประการ.....หนึ่งรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  สองซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้  สามกตัญญูพ่อแม่สุดหัวใจ  สี่มุ่งใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา  ห้ารักษาวัฒนธรรมประจำชาติ  หกไม่ขาดศิลธรรมศาสนา  เจ็ดเรียนรู้อธิปไตยของประชา  แปดรักษาวินัยกฏหมายไทย  เก้าปฏิบัติตามพระราชดำรัส  สิบไม่ขาดพอเพียงเลี้ยงชีพได้  สิบเอ็ดต้องเข้มแข็งทั้งกายใจ  สิบสองไซร้คิดอะไรให้ส่วนรวม. ##

ตรวจสอบหนังสือราชการจากโรงเรียนบ้านห้วยป่าปก

เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
๑๙ ม.ค.๖๑ ประชุมรับฟังนโยบายระบบอินทอร์เน็ต: สพป.อน ๒ (เบญจมาศ) (51/0) 17 ม.ค. 61
๑๘ ม.ค.๖๑ อบรมการเงินการบัญชีสถานศึกษา:สพป.อน ๒ (เบญจมาศ) (51/0) 17 ม.ค. 61
๒๙ ธ.ค. ๖๐ มอบหมายการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ : ชลิดา (57/0) 26 ธ.ค. 60
ปฏิทินจ่ายเงินเดือน ปี ๒๕๖๑ (487/0) 25 ธ.ค. 60
บริจาคเงินให้สถานศึกษา (55/0) 25 ธ.ค. 60
๒๗ ธ.ค. ๖๐ มอบหมายร่วมพิธีเปิดกีฬานักเรียนบ้านไร่ ๒ : ภัทรพร (53/0) 25 ธ.ค. 60
๒๖ ธ.ค. ๖๐ มอบหมายร่วมพิธีเปิดกีฬานักเรียนบ้านไร่ ๕ : เบญจมาศ (58/0) 25 ธ.ค. 60
๒๕ ธ.ค. ๖๐ มอบหมายร่วมเปิดกีฬานักเรียนบ้านไร่ ๓ : เบญจมาศ (53/0) 25 ธ.ค. 60
19 ธ.ค. 60 มอบหมายรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ : ชลิดา (61/0) 18 ธ.ค. 60
15,18 ธ.ค. 60 เตรียมกีฬากลุ่มโรงเรียน : ผาสุข-ภัทรพร (65/0) 15 ธ.ค. 60
หนังสือรายงานผู้อำนวยการ
การบริจาคเงินและสิ่งของ 27 มิ.ย. 60
การประชุมสัมมนาส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพนักเรียน 23 มี.ค. 60
รายงานการรับบริจาค 01 พ.ย. 59
รายงานการรับบริจาค ๔ ก.ย. ๕๙ 05 ก.ย. 59
การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน4 18 ส.ค. 59
การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน3 18 ส.ค. 59
การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน2 18 ส.ค. 59
การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน1 18 ส.ค. 59
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มอำนวยการและงบประมาณ (เบญจมาศ) โทร 08 7199 3856
๑๔๗ ขอมอบหนังสือ 14 มี.ค. 61
๑๔๒ ขอเรียนเชิญร่วมงานบัณฑิตน้อย 13 มี.ค. 61
๑๔๑ โครงการติดตามผลตรวจสอบภายใน 13 มี.ค. 61
๑๓๙ เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ 09 มี.ค. 61
๑๓๖ การสำรวจข้อมูลเครือข่ายอินเตอร์เน็ท 09 มี.ค. 61
๑๓๑ การตรวจสอบติดตามการใช้งบประมาณ งบลงทุน 02 มี.ค. 61
๑๒๙ การสนับสนุนงบประมาณโรงเรียนประสบวาตภัย 28 ก.พ. 61
๑๒๘ สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน 28 ก.พ. 61
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารวิชาการ (ชลิดา) โทร 08 4879 1417
๑๕๐ รับคูปองการศึกษา ครั้งที่ ๒ 15 มี.ค. 61
๑๔๙ ประชุมพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 15 มี.ค. 61
๑๔๔ การจัดทำรายงานประเมินคุณภาพภายใน 13 มี.ค. 61
xxx ผลการนิเทศภายในประจำเดือน กพ. ๖๑ 02 มี.ค. 61
๑๓๒ เชิญประชุมกรรมการสอบ NT. 02 มี.ค. 61
๑๒๗ การประมวลผลข้อสอบมาตรฐานกลาง 28 ก.พ. 61
xxx แบบบันทึกประเมินการอ่าน ป.๑ 26 ก.พ. 61
๑๒๐ การประชุมสร้างความเข้าใจหลักสูตรปฐมวัย 26 ก.พ. 61
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารบุคคล (คำนึง) โทร 08 1887 7845
๑๔๘ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลคนพิการในหน่วยงานฯ 14 มี.ค. 61
๑๔๖ กรอกแบบสำรวจครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม 14 มี.ค. 61
๑๔๕ การประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว 14 มี.ค. 61
๑๓๗ แต่งตั้งกรรมการประเมินวิทยฐานะฯ 09 มี.ค. 61
๑๓๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกหลักสูตรฯ 05 มี.ค. 61
๑๓๓ ขอความร่วมมือประสานหน่วยงานเข้าร่วมประชุม 02 มี.ค. 61
๑๒๑ การสำรวจความต้องการวิชาเอกสถานศึกษา 26 ก.พ. 61
๑๐๓ การย้ายข้าราชการครูฯ 19 ก.พ. 61
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารทั่วไป (ภัทรพร) โทร 09 7990 7424
๑๔๓ อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพอาหาร 13 มี.ค. 61
๑๔๐ อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวัน 09 มี.ค. 61
๑๒๒ การเฝ้าระวังป้องกันโรคมือ เท้า ปาก 26 ก.พ. 61
๐๙๕ ขั้นตอนรายงานการรับนักเรียน 12 ก.พ. 61
xxx การรายงานการรับนักเรียน 08 ก.พ. 61
๐๙๒ อบรมครูแกนนำ อย.น้อย 07 ก.พ. 61
๐๙๐ ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนสนับสนุนพระสอนศิลธรรม 07 ก.พ. 61
xxx ใบสมัครโครงการ อย.น้อย 02 ก.พ. 61
ทะเบียนหนังสือ เวียนแจ้ง ข้าราชการครู/บุคลากร
๑๓๘ การทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กฯ 09 มี.ค. 61
๑๓๕ การคัดเลือกโรงเรียนดีเด่นต่างๆ 09 มี.ค. 61
xxx ประกาศฯ แจกนม ปิดภาคเรียน ๒/๖๐ 06 มี.ค. 61
๑๓๐ ยกเว้นปฏิบัตินโยบายการรับนักเรียน 02 มี.ค. 61
๑๒๖ การจัดทำภาพยนต์สั้นโครงการโรงเรียนคุณธรรม 28 ก.พ. 61
๑๒๓ ประชาสัมพันธ์อบรมทางไกล 26 ก.พ. 61
๑๑๘ การประกวดการแสดงพื้นบ้าน 26 ก.พ. 61
๑๑๗ ประสานหน่วยงานเข้าร่วมโครงการฯ 26 ก.พ. 61
ประกาศระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รร.บ้านห้วยป่าปก
ประกาศราคากลางก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (๒) 08 ธ.ค. 60
ประกาศราคากลางก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (๑) 08 ธ.ค. 60
ประกาศราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียน 18 พ.ย. 60
ประกาศราคากลางจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน(๒) 10 พ.ย. 59
ประกาศราคากลางจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน(๑) 10 พ.ย. 59
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาวิชาการฯ 10 พ.ย. 59
รายงานการประชุมครุและบุคลากรทางการศึกษา
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๒/๖๑ 07 มี.ค. 61
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๑/๖๑ 05 ม.ค. 61
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 13 ธ.ค. 60
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 23 ต.ค. 60
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 23 ต.ค. 60
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 23 ต.ค. 60
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 23 ต.ค. 60
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (๓) 23 พ.ย. 59
รายงานการประชุมกรรมการสถานศึกษา
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 02 พ.ค. 60
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 02 พ.ค. 60
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 02 พ.ค. 60
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๓/๕๙ 03 ก.ค. 59
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๒/๕๙ 09 เม.ย. 59
รายการการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๑/๕๙ (ต่อ) 25 ม.ค. 59
รายการการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๑/๕๙ 25 ม.ค. 59
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๒/๕๘ (ต่อ) 13 ก.ค. 58
รายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๑/๖๐ 25 พ.ค. 60
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๓/๕๙ (๓) 16 พ.ย. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๓/๕๙ (๒) 16 พ.ย. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๓/๕๙ (๑) 16 พ.ย. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๒/๕๙ 03 ก.ค. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๒) 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๑) 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๓/๕๘ 29 ต.ค. 58
รายงานการประชุมกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๖๐ (๓) 29 มี.ค. 60
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๖๐ (๒) 29 มี.ค. 60
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๖๐ (๑) 29 มี.ค. 60
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๓) 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๒) 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๑) 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๕๘ (ต่อ) 13 ก.ค. 58
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๕๘ 13 ก.ค. 58
หนังสือประชาสัมพันธ์
คู่มือการใช้ Logbook 07 มี.ค. 61
แนวทางการดำเนินงาน เงินอุดหนุน ปี ๒๕๖๑ 07 มี.ค. 61
ระบบบันทึกประวัติการปฏิบัติงานข้าราชการครู (Logbook for Teacher) 27 ธ.ค. 60
แบบบัญชีการออมเศรษฐกิจพอเพียง 27 ธ.ค. 60
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 23 ธ.ค. 60
ประกาศบัญชีรายชื่อนักเรียนรับสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๖๐ 18 ธ.ค. 60
บรรยายระเบียบ ก.คลัง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๐ 11 ธ.ค. 60
หลักสูตรปฐมวัย 2560 17 พ.ย. 60
อินโฟเมชั่นกราฟิก : Information Graphic เพื่อการศึกษา
แถบแพรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 28 ต.ค. 60
แก้อาการปวดหลัง 09 ส.ค. 59
ประโยชน์ของกล้วย 09 ส.ค. 59
ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (หญิง) 09 ส.ค. 59
ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (ชาย) 09 ส.ค. 59
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แพรแถบ) 09 ส.ค. 59
เครื่องหมายประดับเครื่องแบบ (อินทรธนู) 09 ส.ค. 59
รักษาความโสด 09 ส.ค. 59
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/07/2011
ปรับปรุง 16/03/2018
สถิติผู้เข้าชม 1328902
Page Views 1607837
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจการบริหารจัดการศึกษา รร.บ้านห้วยป่าปก
การอำนวยความสะดวก
ความรวดเร็วการบริการ
ครูมีมนุษยสัมพันธ์
การติดต่องานเป็นสัดส่วน
การประชาสัมพันธ์สถานศึกษา
การจัดกิจกรรมการศึกษา
บริเวณสถานศึกษาสะอาด
ความเหมาะสมของห้องเรียน
การจัดการเรียนการสอน
การให้ความรู้นักเรียน
ดูผลโหวด