ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินเปิดเรียน
ปฏิทินเปิดเรียน
กิจกรรมสถานศึกษา
กิจกรรมวันเด็ก ปี ๒๕๕๙
กิจกรรมสนทนายามเช้า
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.๖
กิจกรรมการนิเทศ
กิจกรรมเตรียม NT
กิจกรรมเตรียม O-NET
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
สอบการอ่านและเขียน ป.๑
ประสานจัดหาเครื่องแบบนักเรียน ปี ๒๕๕๙
เครือข่ายกิจกรรมลูกเสือ (ห้วยป่าปก-สะนำ)
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปี กศ. ๒๕๕๘
ซ่อมแซมอาคารเรียนโดยงบ กก.สถ.
ประเพณีแห่ค้างดอกไม้ห้วยป่าปก ' ๕๙
กิจกรรมวิสาขบูชา
ปจ.อุทัยธานีแวะเยี่ยม
๑ โรงเรียน ๑ ผลิตภัณฑ์ ๑ อาชีพ
กิจกรรมปลูกป่า ปรับปรุงฝายกั้นน้ำ
กิจกรรมวันไหว้ครูนักเรียน
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
รับมอบมินิห้องสมุด"เพื่อน้อง"
ประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล
คณะผู้บริหาร

นายชาติชาย ยศหนัก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางคำนึง อ่อนช้อย (รกท.คนที่ 1)
ครู คศ.3

นางสาวเบญจมาศ วงศ์อามาตร์ (รกท.คนที่ 2)
ครู คศ.3

นางชลิดา ทับวงศ์ (รกท.คนที่ 3)
ครู คศ.3

ภัทรพร กุลโอฬารโชติ
ครู คศ.3

ผาสุข พูลเทียน
ช่างไฟฟ้า ชั้น 4

นายธนาวุธ เรือนนันชัย
ธุรการโรงเรียน

นางสาวอัจฉรา ช่อลำใย
พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย