ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายชาติชาย ยศหนัก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางคำนึง อ่อนช้อย (รกท.คนที่ 1)
ครู คศ.3

นางสาวเบญจมาศ วงศ์อามาตร์ (รกท.คนที่ 2)
ครู คศ.3

นางชลิดา ทับวงศ์ (รกท.คนที่ 3)
ครู คศ.3

ภัทรพร กุลโอฬารโชติ
ครู คศ.3

ผาสุข พูลเทียน
ช่างไฟฟ้า ชั้น 4

นายธนาวุธ เรือนนันชัย
ธุรการโรงเรียน

นางสาวอัจฉรา ช่อลำใย
พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย