ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คำสั่งสถานศึกษา ปี ๒๕๖๐
๑. คส.๑/๖๐ : มอบหมายงานพี่เลี้ยงเด็กพิการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 676.75 KB
๒. คส.๒/๖๐ : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวันเด็กแห่งชาติ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1011.91 KB
๓. คส.๓/๖๐ : แต่งตั้งเวร เดือน กพ. ๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.81 MB
๔. คส.๔/๖๐ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 699.87 KB
๕. คส.๕/๖๐ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 654.96 KB
๖. คส.๖/๖๐ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 644.71 KB
๗. คส.๗/๖๐ : แต่งตั้งกรรมการเก็บข้อสอบการอ่านและเขียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 963 KB
๘. คส.๘/๖๐ : แต่งตั้งเวร เดือน มีค. ๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.7 MB
๙. คส.๙/๖๐ : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบปลายภาคเรียน ๒/๕๙
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 927.22 KB
๑๐. คส.๑๐/๖๐ : การจัดกิจกรรมจิตคารวะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.76 MB
๑๑. คส.๑๑/๖๐ : การประเมินพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ ๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.76 MB
๑๒. คส.๑๒/๖๐ : แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 749.61 KB
๑๓. คส.๑๓/๖๐ : การประชุมสัมมนาส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 971.03 KB
๑๔. คส.๑๔/๖๐ : แต่งตั้งครูทำหน้าที่สอน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.71 MB
๑๕. คส.๑๕/๖๐ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 913.92 KB
๑๖. คส.๑๖/๖๐ : แต่งตั้งเวร เดือน เมย. ๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.66 MB
๑๗. คส.๑๗/๖๐ : แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมและตรวจรับงานจ้าง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 771.03 KB
๑๘. คส.๑๘/๖๐ : แต่งตั้งเวร เดือน พค. ๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.76 MB
๑๙. คส.๑๙/๖๐ : แต่งต้ังณะทำงานนิเทศภายในสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.75 KB
๒๐. คส.๒๐/๖๐ : แต่งตั้งคณะกรรมการหนังสือยืมเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 714.62 KB
๒๑. คส.๒๑/๖๐ : แต่งตั้งคณะกรรมการค่ายการบ้านการเรือน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.18 MB
๒๒. คส.๒๒/๖๐ : มอบหมายงานเจ้าหน้าที่ธุรการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.05 MB
๒๓. คส.๒๓/๖๐ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 632.13 KB
๒๔. คส.๒๔/๖๐ : แต่งต้ังเวร เดือน มิย. ๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.66 MB
๒๕. คส.๒๕/๖๐ : มอบหมายงานธุรการโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.05 MB
๒๖. คส.๒๖/๖๐ : มอบหมายงานพี่เลี้ยงเด็กพิการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 715.04 KB
๒๗. คส.๒๗/๖๐ : แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคุณภาพนม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 49.33 KB
๒๘. คส.๒๘/๖๐ : แต่งตั้งกรรมการคัดกรองนักเรียน LD
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 711.83 KB
๒๙. คส.๒๙/๖๐ : แต่งตั้งกรรมการทดสอบการอ่าน-เขียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 726.06 KB
๓๐. คส.๓๐/๖๐ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 835.4 KB
๓๑. คส.๓๑/๖๐ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 842.52 KB
๓๒. คส.๓๒/๖๐ : แต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 682.55 KB
๓๓. คส.๓๓/๖๐ : แต่งตั้งเวร เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.64 MB
๓๔. คส. ๓๔/๖๐ : แต่งตั้งกรรมการประเมินโรงเรียนดี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.68 KB
๓๕. คส.๓๕/๖๐ : แต่งตั้งเวร เดือน สิงหาคม ๒๕๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.7 MB
๓๖. คส.๓๖/๖๐ : อนุมัติการเดินทางไปราชการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 49.09 KB
๓๗. คส.๓๗/๖๐ : การดำเนินโครงการค่ายวิชาการฯ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.06 MB
๓๘. คส.๓๘/๖๐ : การนิเทศฯ โครงการอาหารกลางวัน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 761.56 KB
๓๙. คส.๓๙/๖๐ : การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 719.82 KB
๔๐. คส.๔๐/๖๐ : แต่งตั้งกรรมการทดสอบการอ่านฯ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.07 MB
๔๑. คส. ๔๑/๖๐ : แต่งตั้งคณะทำงานจัดเตรียมข้อมูลสถานศึกษาพอเพียง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 49.58 KB
๔๒. คส.๔๒/๖๐ : แต่งตั้งเวรฯ เดือน กันยายน ๒๕๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.07 MB
๔๓. คส.๔๓/๖๐ : มอยหมายรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.25 KB
๔๔. คส.๔๔/๖๐ : มอบหมายงานในหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 118.39 KB
๔๕. คส.๔๕/๖๐ : การประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง ครั้งที่ ๒
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.17 KB
๔๖. คส.๔๖/๖๐ : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบปลายภาคเรียน ๑/๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 810.17 KB
๔๗. คส.๔๗/๖๐ : แต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 869.67 KB
๔๘. คส.๔๘/๖๐ : มอบหมายหน้าที่สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.63 MB
๔๙. คส.๔๙/๖๐ : แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันยาเสพติด ปี ๖๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 628.21 KB
๕๐. คส.๕๐/๖๐ : แต่งตั้งหัวหน้า,เจ้าหน้าที่ โครงการอาหารกลางวัน-อาหารเสริม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 464.31 KB
๕๑. คส.๕๑/๖๐ : แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน ปี ๖๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 499.85 KB
๕๒. คส.๕๒/๖๐ : แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน ปี ๖๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 510.04 KB
๕๓. คส.๕๓/๖๐ : แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ปี ๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 434.04 KB
๕๔. คส.๕๔/๖๐ : แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการอาหารกลางวัน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 571.5 KB
๕๕. คส.๕๕/๖๐ : แต่งตั้งคณะกรรมการระบบควบคุมภายใน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.08 MB
๕๖. คส.๕๖/๖๐ : แต่งตั้งหัวหน้าและเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 585.93 KB
๕๗. คส.๕๗/๖๐ : แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 669.46 KB
๕๘. คส.๕๘/๖๐ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 544.75 KB
๕๙. คส.๕๙/๖๐ : แต่งตั้งเวรฯ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.06 MB
๕๙. คส.๕๙/๖๐ : การสัมมนาข้าราชการครูฯ ประจำปี ๒๕๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 533.87 KB
๖๐. คส.๖๐/๖๐ : เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 98.19 KB
๖๑. คส.๖๑/๖๐ : มอบหมายให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.36 KB
๖๒. คส.๖๒/๖๐ : แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าหน่วยพัสดุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 200.86 KB
๖๓. คส.๖๓/๖๐ : แต่งตั้งเวร เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.77 KB
๖๔. คส.๖๔/๖๐ : การพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.21 MB
๖๕. คส.๖๕/๖๐ : มอบหมายงานเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 804.87 KB
๖๖. คส.๖๖/๖๐ : แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 502.06 KB
๖๗. คส. ๖๗/๖๐ : การพานักเรียนไปทัศนศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 114.38 KB
๖๘. คส. ๖๘/๖๐ : การพานักเรียนไปเข้าค่ายพักแรมลูกเสือฯ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.61 KB
๖๙. คส. ๖๙/๖๐ : การเข้ารับการอบรม Boot Camp
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84.14 KB
๗๐. คส.๗๐/๖๐ : มอบหมายงานในหน้าที่ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93.34 KB
๗๑. คส.๗๑/๖๐ : แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.08 KB
๗๒. คส.๗๒/๖๐ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.04 KB
๗๓. คส.๗๓/๖๐ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.8 KB
๗๔. คส.๗๔/๖๐ : แต่งตั้งเวร เดือน ธันวาคม ๒๕๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.81 MB
๗๕. คส.๗๕/๖๐ : แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 574.82 KB
๗๖. คส.๗๖/๖๐ : แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 539.63 KB
๗๗. คส.๗๗/๖๐ : แต่งตั้งเวรฯ เดือน มกราคม ๒๕๖๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.63 MB