ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คำสั่งสถานศึกษาปี ๒๕๖๑
01. คส. 01/61 : แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 358.67 KB
02. คส. 02/61 : แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 373.43 KB
03. คส. 3/61 : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 258.51 KB
04. คส. 4/61 : การพานักเรียน ป.6 ไปเข้าสอบ o-net
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 286.79 KB
05. คส. 5/61 : แต่งตั้งเวรฯ เดือน กุมภาพันธ์ 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.87 MB
06. คส. 6/61 : การเข้าร่วมประเมินผลฯ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 481.93 KB
07. คส. 07/61 : การเข้าค่ายลูกเสือนักเรียน ป. ๑-๖
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.6 MB
08. คส. 8/61 : แต่งตั้งเวรฯ เดือน มีนาคม ๒๕๖๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.23 MB
09. คส. 9/61 : แต่งตั้งกรรมการประเมินฯ การเลื่อนขั้นเงินเดือน-ค่าจ้าง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73.37 KB
10. คส. 10/61 : แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/60
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 108.05 KB
11. คส. 11/61 : แต่งตั้งกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ปีการศึกษา 2561
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.95 KB
12. คส. 12/61 : แต่งตั้งกรรมการประเมินผลลูกจ้างชั่วคราว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 597.59 KB
13. คส. 13/61 : แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรการป้องกันภัยฯ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 644.68 KB
14. คส. 14/61 : แก้ไขคำสั่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.15 MB
15. คส. 15/61 : แต่งตั้งเวรฯ เดือน เมษายน 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.27 MB
16. คส. 16/61 : แต่งตั้งเวรฯ เดือน พฤษภาคม 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.29 MB
17. คส. 17/61 : แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 876.23 KB
18. คส. 18/61 : มอบหมายงานเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 812.38 KB
19. คส. 19/61 : เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2561)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 856.51 KB
20. คส. 20/61 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.41 MB
21. คส. 21/61 : แต่งตั้งครูประจำชั้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 907.16 KB
22. คส. 22/61 : แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ(จ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 704.15 KB
23. คส. 23/61 : แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ (จัดซื้อหนังสือเรียน)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 714.14 KB
24. คส. 24/61 : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (จ้างเหมาประกอบอาหาร)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 590.94 KB
25. คส. 25/61 : มอบหมายงานพี่เลี้ยงเด็กพิการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 537.79 KB
26. คส. 26/61 : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (โครงการพัฒนาการเรียนการสอน)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 631.96 KB
27. คส. 27/61 : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (โครงการพัฒนาระบบงานธุรการ)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 578.17 KB
28. คส. 28/61 : แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ เดือน มิ.ย. ๖๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.18 MB
29. คส. 29/61 : มอบหมายการอนุมัติใช้โทรศัพท์ราชการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.18 MB
30. คส. 30/61 : แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ (ครุภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 581.15 KB
31. คส. 31/61 : แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบโครงการอาหารกลางวัน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.12 MB
32. คส. 32/61 : แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ฯ เดือน ก.ค. 61
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.87 MB
33. คส. 33/61 : แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดราคากลางวัสดุเครื่องบริโภคอาหารกลางวัน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 165.3 KB
34. คส. 34/61 : แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจรับพัสดุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 141.05 KB
35. คส. 35/61 : แต่งตั้งคณะกรรมการคำนวนราคากลางปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.22 KB
36. คส. 36/61 : แต่งตั้งผู้ควบคุม / คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 178.84 KB
37. คส. 37/61 : แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ฯ เดือน ส.ค. 61
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 541.59 KB
38. คส. 38/61 : การศึกษานอกสถานที่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 235.36 KB
39. คส. 39/61 : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 344.52 KB
40. คส. 40/61 : แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ฯ เดือน กย. ๖๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 958.28 KB
41. คส. 41/61 : แต่งตั้งกรรมการคัดเลือกสื่อ ๖๐ พรรษาฯ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 262.7 KB
42. คส. 42/61 : แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน-ค่าจ้าง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 768.17 KB
43. คส. 43/61 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 382.85 KB
44. คส. 44/61 : แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ฯ เดือน ตค. ๖๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 543.38 KB