ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมสถานศึกษา ปี กศ. ๒๕๖๐
๑. ปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง
๒. ค่ายลดเวลาเรียน (โดนัทจิ๋วสู่งานอาชีพ)
๓. ตรวจสอบคุณภาพอาหารเสริม (นม)
๔. เปรียบเทียมผลการสอบโอเน็ท ๓ ปี
๕. เปรียบเทียบผลการสอบ NT ป.๓
๖. รณรงค์ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก
๗. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่ ๑
๘. รายงานผลการจัดการศึกษา ป.๑ (ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙)
๙. วันไหว้ครูนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๐
๑๐. รายงานผลการจัดการศึกษา ป.๒ ( ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ )
๑๑. รายงานผลการจัดการศึกษา ป.๓ ( ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ )
๑๒. รายงานผลการจัดการศึกษา ป.๔ ( ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ )
๑๓. รายงานผลการจัดการศึกษา ป.๕ ( ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ )
๑๔. รายงานผลการจัดการศึกษา ป.๖ ( ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ )
๑๕. งานบายศรี เสริมความรู้สู่งานอาชีพ
๑๖. ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
๑๗. ชมรมเอ็นดูโรนอกคอกมอบของ
๑๘. กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา
๑๙. กิจกรรมโครงการจัดทำดอกไม้จันทน์
๒๐. กิจกรรมรับการประเมินความยั่งยืน รร.ต้นแบบ รร.ดีประจำตำบล
๒๑. กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
๒๒. วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๒๓. ปังปังไส้สะอาด
๒๔. วันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๖๐
๒๕. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษาเด็กพิเศษ
๒๖. ค่ายวิชาการ (ติวโอเน็ท)
๒๗. ศิษย์เก่าเลี้ยงอาหารรุ่นน้อง
๒๘. นำนักเรียนประกวดทักษะทางวิชาการ
๒๙. นิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการศึกษาเรียนร่วม
๓๐. เทศน์มหาชาติ กัณฑ์กุมาร
๓๑. รับการตรวจประเมินสถานศึกษาพอเพียง