ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินเปิดเรียน
ปฏิทินเปิดเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
กิจกรรมสถานศึกษา ปี กศ. ๒๕๖๐
กิจกรรมสถานศึกษา ปี กศ. ๒๕๖๐
คำสั่งสถานศึกษา ปี ๒๕๖๐
๑. คส.๑/๖๐ : มอบหมายงานพี่เลี้ยงเด็กพิการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 676.75 KB
๒. คส.๒/๖๐ : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวันเด็กแห่งชาติ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1011.91 KB
๓. คส.๓/๖๐ : แต่งตั้งเวร เดือน กพ. ๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.81 MB
๔. คส.๔/๖๐ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 699.87 KB
๕. คส.๕/๖๐ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 654.96 KB
๖. คส.๖/๖๐ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 644.71 KB
๗. คส.๗/๖๐ : แต่งตั้งกรรมการเก็บข้อสอบการอ่านและเขียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 963 KB
๘. คส.๘/๖๐ : แต่งตั้งเวร เดือน มีค. ๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.7 MB
๙. คส.๙/๖๐ : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบปลายภาคเรียน ๒/๕๙
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 927.22 KB
๑๐. คส.๑๐/๖๐ : การจัดกิจกรรมจิตคารวะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.76 MB
๑๑. คส.๑๑/๖๐ : การประเมินพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ ๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.76 MB
๑๒. คส.๑๒/๖๐ : แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 749.61 KB
๑๓. คส.๑๓/๖๐ : การประชุมสัมมนาส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 971.03 KB
๑๔. คส.๑๔/๖๐ : แต่งตั้งครูทำหน้าที่สอน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.71 MB
๑๕. คส.๑๕/๖๐ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 913.92 KB
๑๖. คส.๑๖/๖๐ : แต่งตั้งเวร เดือน เมย. ๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.66 MB
๑๗. คส.๑๗/๖๐ : แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมและตรวจรับงานจ้าง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 771.03 KB
๑๘. คส.๑๘/๖๐ : แต่งตั้งเวร เดือน พค. ๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.76 MB
๑๙. คส.๑๙/๖๐ : แต่งต้ังณะทำงานนิเทศภายในสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.75 KB
๒๐. คส.๒๐/๖๐ : แต่งตั้งคณะกรรมการหนังสือยืมเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 714.62 KB
๒๑. คส.๒๑/๖๐ : แต่งตั้งคณะกรรมการค่ายการบ้านการเรือน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.18 MB
๒๒. คส.๒๒/๖๐ : มอบหมายงานเจ้าหน้าที่ธุรการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.05 MB
๒๓. คส.๒๓/๖๐ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 632.13 KB
๒๔. คส.๒๔/๖๐ : แต่งต้ังเวร เดือน มิย. ๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.66 MB
๒๕. คส.๒๕/๖๐ : มอบหมายงานธุรการโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.05 MB
๒๖. คส.๒๖/๖๐ : มอบหมายงานพี่เลี้ยงเด็กพิการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 715.04 KB
๒๗. คส.๒๗/๖๐ : แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคุณภาพนม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 49.33 KB
๒๘. คส.๒๘/๖๐ : แต่งตั้งกรรมการคัดกรองนักเรียน LD
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 711.83 KB
๒๙. คส.๒๙/๖๐ : แต่งตั้งกรรมการทดสอบการอ่าน-เขียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 726.06 KB
๓๐. คส.๓๐/๖๐ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 835.4 KB
๓๑. คส.๓๑/๖๐ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 842.52 KB
๓๒. คส.๓๒/๖๐ : แต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 682.55 KB
๓๓. คส.๓๓/๖๐ : แต่งตั้งเวร เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.64 MB
๓๔. คส. ๓๔/๖๐ : แต่งตั้งกรรมการประเมินโรงเรียนดี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.68 KB