ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินเปิดเรียน
ปฏิทินเปิดเรียน
กิจกรรมสถานศึกษา
กิจกรรมวันเด็ก ปี ๒๕๕๙
กิจกรรมสนทนายามเช้า
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.๖
กิจกรรมการนิเทศ
กิจกรรมเตรียม NT
กิจกรรมเตรียม O-NET
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
สอบการอ่านและเขียน ป.๑
ประสานจัดหาเครื่องแบบนักเรียน ปี ๒๕๕๙
เครือข่ายกิจกรรมลูกเสือ (ห้วยป่าปก-สะนำ)
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปี กศ. ๒๕๕๘
ซ่อมแซมอาคารเรียนโดยงบ กก.สถ.
ประเพณีแห่ค้างดอกไม้ห้วยป่าปก ' ๕๙
กิจกรรมวิสาขบูชา
ปจ.อุทัยธานีแวะเยี่ยม
๑ โรงเรียน ๑ ผลิตภัณฑ์ ๑ อาชีพ
กิจกรรมปลูกป่า ปรับปรุงฝายกั้นน้ำ
กิจกรรมวันไหว้ครูนักเรียน
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
รับมอบมินิห้องสมุด"เพื่อน้อง"
ประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล
คำสั่งสถานศึกษา ปี ๒๕๕๙
๑. คส. ๑/๕๙ : มอบหมายการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.06 MB
๒. คส. ๒/๕๙ : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 808.67 KB
๓. คส.๓/๕๙ : แต่งตั้งเวรฯ ประจำเดือน ก.พ. ๕๙
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.97 MB
๔. คส.๔/๕๙ : แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 975.21 KB
๕. คส.๕/๕๙ : แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกกรรมการสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.12 MB
๖. คส. ๖/๕๙ : แต่งตั้งเวรฯ ประจำเดือน มี.ค. ๒๕๕๙
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.95 MB
๗. คส. ๗/๕๙ : การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ ๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.48 MB
๘. คส. ๘/๕๙ : แต่งตั้งกรรมการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 956.95 KB
๙. คส. ๙/๕๙ : แต่งตั้งครูทำหน้าที่สอน ปี ๒๕๕๙
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.04 MB
๑๐. คส. ๑๐/๕๙ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 846.4 KB
๑๑. คส. ๑๑/๕๙ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 809.15 KB
๑๒. คส. ๑๒/๕๙ : แต่งตั้งเวรฯ เดือน เม.ย. ๒๕๕๙
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.77 MB
๑๓. คส. ๑๓/๕๙ : แต่งตั้งคณะผู้จัดทำ แบบ ปพ.๓
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 725.24 KB
๑๔. คส. ๑๔/๕๙ : แต่งตั้งเวรฯ เดือน พ.ค. ๕๙
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.92 MB
๑๕. คส. ๑๕/๕๙ : แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 915.3 KB
๑๖. คส. ๑๖/๕๙ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 848.23 KB
๑๗. คส. ๑๗/๕๙ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 840.74 KB
๑๘. คส. ๑๘/๕๙ : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.02 MB
๑๙. คส. ๑๙/๕๙ : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.38 MB
๒๐. คส. ๒๐/๕๙ : แต่งตั้งเวรฯ เดือน มิ.ย. ๒๕๕๙
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.98 MB
๒๑. คส. ๒๑/๕๙ : แต่งตัึ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 752.49 KB
๒๒. คส. ๒๒/๕๙ : แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำบัญชีนักเรียนยากจนฯ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
๒๓. คส. ๒๓/๕๙ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 815.54 KB
๒๔. คส. ๒๔/๕๙ : แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในฯ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 860.68 KB
๒๕. คส. ๒๕/๕๙ : แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ฯ เดือน กค. ๕๙
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.04 MB