ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินเปิดเรียน
ปฏิทินเปิดเรียน
กิจกรรมสถานศึกษา
กิจกรรมวันเด็ก ปี ๒๕๕๙
กิจกรรมสนทนายามเช้า
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.๖
กิจกรรมการนิเทศ
กิจกรรมเตรียม NT
กิจกรรมเตรียม O-NET
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
สอบการอ่านและเขียน ป.๑
ประสานจัดหาเครื่องแบบนักเรียน ปี ๒๕๕๙
เครือข่ายกิจกรรมลูกเสือ (ห้วยป่าปก-สะนำ)
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปี กศ. ๒๕๕๘
ซ่อมแซมอาคารเรียนโดยงบ กก.สถ.
ประเพณีแห่ค้างดอกไม้ห้วยป่าปก ' ๕๙
กิจกรรมวิสาขบูชา
ปจ.อุทัยธานีแวะเยี่ยม
๑ โรงเรียน ๑ ผลิตภัณฑ์ ๑ อาชีพ
กิจกรรมปลูกป่า ปรับปรุงฝายกั้นน้ำ
กิจกรรมวันไหว้ครูนักเรียน
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
รับมอบมินิห้องสมุด"เพื่อน้อง"
ประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล
แบบฟอร์มบริหารทั่วไป
๑.แบบขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30.5 KB
๒.แบบคำขอใช้อาคารสถานที่
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35.5 KB
๓.แบบพิมพ์การศึกษาภาคบังคับ
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 148.37 KB
๔.แบบใบอนุโมทนาบัตร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 859 KB
๕.แม่แบบหนังสือภายนอก
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.5 KB
๖.แม่แบบหนังสือภายใน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30.5 KB
๗.คำร้องทั่วไป
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68 KB
๘.แบบทะเบียนนักเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39.5 KB
๙.บัตรความดี
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 584.75 KB
๑๐.แบบใบประกาศเกียรติคุณ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76 KB
๑๑.แนวปฏิบัติการรับ-ย้าย นักเรียน