ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินเปิดเรียน
ปฏิทินเปิดเรียน
กิจกรรมสถานศึกษา
กิจกรรมวันเด็ก ปี ๒๕๕๙
กิจกรรมสนทนายามเช้า
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.๖
กิจกรรมการนิเทศ
กิจกรรมเตรียม NT
กิจกรรมเตรียม O-NET
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
สอบการอ่านและเขียน ป.๑
ประสานจัดหาเครื่องแบบนักเรียน ปี ๒๕๕๙
เครือข่ายกิจกรรมลูกเสือ (ห้วยป่าปก-สะนำ)
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปี กศ. ๒๕๕๘
ซ่อมแซมอาคารเรียนโดยงบ กก.สถ.
ประเพณีแห่ค้างดอกไม้ห้วยป่าปก ' ๕๙
กิจกรรมวิสาขบูชา
ปจ.อุทัยธานีแวะเยี่ยม
๑ โรงเรียน ๑ ผลิตภัณฑ์ ๑ อาชีพ
กิจกรรมปลูกป่า ปรับปรุงฝายกั้นน้ำ
กิจกรรมวันไหว้ครูนักเรียน
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
รับมอบมินิห้องสมุด"เพื่อน้อง"
ประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล
แบบฟอร์มงบประมาณ
๑.แบบฟอร์ค่ารักษาพยาบาล
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54.5 KB
๒.แบบฟอร์มค่าการศึกษาบุตร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48 KB
๓.แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.5 KB
๔.แบบฟอร์มกู้เงินสวัสดิการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.5 KB
๕.แบบรายงานประเมินโครงการ
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 274.01 KB
๖.แบบรายงานโครงการ(ฉบับย่อ)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107 KB
๗.แบบฟอร์มโครงการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.5 KB
๘.แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30.5 KB
๙.แบบใบสำคัญรับเงิน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32 KB
๑๐.แบบหนังสือรับรองเงินเดือน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48 KB
๑๑.แบบฟอร์มจัดซื้อตกลงราคา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.5 KB
๑๒.แบบใบเบิก-บัญชีวัสดุ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50.5 KB
๑๓.แบบทะเบียนคุมทรัพย์สิน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 55 KB
๑๔.แบบแจ้งความประสงค์บริจาค
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.5 KB