ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินเปิดเรียน
ปฏิทินเปิดเรียน
กิจกรรมสถานศึกษา
กิจกรรมวันเด็ก ปี ๒๕๕๙
กิจกรรมสนทนายามเช้า
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.๖
กิจกรรมการนิเทศ
กิจกรรมเตรียม NT
กิจกรรมเตรียม O-NET
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
สอบการอ่านและเขียน ป.๑
ประสานจัดหาเครื่องแบบนักเรียน ปี ๒๕๕๙
เครือข่ายกิจกรรมลูกเสือ (ห้วยป่าปก-สะนำ)
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปี กศ. ๒๕๕๘
ซ่อมแซมอาคารเรียนโดยงบ กก.สถ.
ประเพณีแห่ค้างดอกไม้ห้วยป่าปก ' ๕๙
กิจกรรมวิสาขบูชา
ปจ.อุทัยธานีแวะเยี่ยม
๑ โรงเรียน ๑ ผลิตภัณฑ์ ๑ อาชีพ
กิจกรรมปลูกป่า ปรับปรุงฝายกั้นน้ำ
กิจกรรมวันไหว้ครูนักเรียน
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
รับมอบมินิห้องสมุด"เพื่อน้อง"
ประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล
แบบฟอร์มวิชาการ
๑.ทะเบียนการอบรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.5 KB
๒.ทะเบียนจัดครูเข้าชั้น
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45 KB
๓.ทะเบียนนักเรียนร่วมกิจกรรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32 KB
๔.ทะเบียนสื่อ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.5 KB
๕.แบบบันทึกคุณลักษณะนักเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 178.5 KB
๖.แบบประเมินกิจกรรมชุมนุม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.5 KB
๗.แบบฟอร์มแผนการสอน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37 KB
๘.บัญชีคำพื้นฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 523.4 KB