ปฏิทินเปิดเรียน
ปฏิทินเปิดเรียน
กิจกรรมสถานศึกษา
กิจกรรมวันเด็ก ปี ๒๕๕๙
กิจกรรมสนทนายามเช้า
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.๖
กิจกรรมการนิเทศ
กิจกรรมเตรียม NT
กิจกรรมเตรียม O-NET
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
สอบการอ่านและเขียน ป.๑
ประสานจัดหาเครื่องแบบนักเรียน ปี ๒๕๕๙
เครือข่ายกิจกรรมลูกเสือ (ห้วยป่าปก-สะนำ)
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปี กศ. ๒๕๕๘
ซ่อมแซมอาคารเรียนโดยงบ กก.สถ.
ประเพณีแห่ค้างดอกไม้ห้วยป่าปก ' ๕๙
กิจกรรมวิสาขบูชา
ปจ.อุทัยธานีแวะเยี่ยม
๑ โรงเรียน ๑ ผลิตภัณฑ์ ๑ อาชีพ
กิจกรรมปลูกป่า ปรับปรุงฝายกั้นน้ำ
กิจกรรมวันไหว้ครูนักเรียน
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
รับมอบมินิห้องสมุด"เพื่อน้อง"
ประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านห้วยป่าปกค่ะ...
## ที่นี่...เราอาจทำให้เด็กเก่งทุกคนไม่ได้  แต่เราสามารถทำให้ เด็กได้เรียนรู้อย่างสมบูรณ์ทุกคน...ผอ.ชาติชาย ยศหนัก ##
## ค่านิยมไทย ๑๒ ประการ.....หนึ่งรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  สองซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้  สามกตัญญูพ่อแม่สุดหัวใจ  สี่มุ่งใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา  ห้ารักษาวัฒนธรรมประจำชาติ  หกไม่ขาดศิลธรรมศาสนา  เจ็ดเรียนรู้อธิปไตยของประชา  แปดรักษาวินัยกฏหมายไทย  เก้าปฏิบัติตามพระราชดำรัส  สิบไม่ขาดพอเพียงเลี้ยงชีพได้  สิบเอ็ดต้องเข้มแข็งทั้งกายใจ  สิบสองไซร้คิดอะไรให้ส่วนรวม. ##

ตรวจสอบหนังสือราชการจากโรงเรียนบ้านห้วยป่าปก

เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
กิจกรรมคัดเลือกตัวแทนนักเรียน ( ๒๖ ส.ค. ๕๙ ) : ครูทุกคน (10/0) 22 ส.ค. 59
ประชุมการประกันคุณภาพการศึกษา (๓๐ ส.ค.๕๙) : ชาติชาย-ชลิดา (10/0) 19 ส.ค. 59
อบรมการสร้างวินัยทางการเงิน (๓ ก.ย.๕๙) : คำนึง (9/0) 19 ส.ค. 59
อบรมคณิตศาสตร์ ป.๓ (๒๙ ส.ค. ๕๙) : เบญจมาศ (18/0) 17 ส.ค. 59
ด่วน...อบรมโรงเรียนเครือข่ายสุจริต (๑๖ ส.ค. ๕๙) : เบญจมาศ (6/0) 15 ส.ค. 59
อบรมโครงการเด็กสายตาดี (๒ ก.ย. ๕๙) : ชลิดา (11/0) 15 ส.ค. 59
อบรมครูปฐมวัย (๙ ส.ค. ๕๙) : ภัทรพร (18/0) 05 ส.ค. 59
รับฟังนโยบาย รมต.ศธ. ( 4 ส.ค. 59 : 13.00 น.) : ชาติชาย (23/0) 02 ส.ค. 59
ประชุมการใช้เทคโนโลยีจัดการเรียนรู้ : ชลิดา (25/0) 27 ก.ค. 59
ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมวิชาการ : ชลิดา (37/0) 27 ก.ค. 59
หนังสือรายงานผู้อำนวยการ
การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน4 18 ส.ค. 59
การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน3 18 ส.ค. 59
การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน2 18 ส.ค. 59
การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน1 18 ส.ค. 59
รายงานการรับบริจาค 17 มี.ค. 59
ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2558 04 มี.ค. 59
การจัดมหกรรมคอนเสริ์ตการกุศล ร้อยใจรัก ครั้งที่ ๓ "ร็อกเติมร้ก" 12 ก.พ. 59
การคัดเลือกนักเรียนขอรับทุนการศึกษาจาก ท่านอดีต ส.ส.นพดล พลเสน 12 ก.พ. 59
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มอำนวยการและงบประมาณ (เบญจมาศ) โทร 08 7199 3856
มาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยฯ 25 ส.ค. 59
แจ้งอนุมัติงบประมาณโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 25 ส.ค. 59
สำรวจหนี้ค้างชำระค่าสาธารณูปโภค 25 ส.ค. 59
ขอความอนุเคราะห์นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฯ 24 ส.ค. 59
โครงการอ่านสารสันติภาพฯ 17 ส.ค. 59
สำรวจการใช้ใบเสร็จรับเงิน ปี ๒๕๖๐ 17 ส.ค. 59
มาตรการป้องกันเหตุร้ายในพื้นที่ 15 ส.ค. 59
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 09 ส.ค. 59
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารวิชาการ (ชลิดา) โทร 08 4879 1417
การอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา 19 ส.ค. 59
การดำเนินการตามนโยบายนายกรัฐมนตรี 19 ส.ค. 59
อบรมเศรษฐศาสตร์และการสร้างวินัยทางการเงินฯ 17 ส.ค. 59
อบรมครูคณิตศาสตร์ ป.๓ 17 ส.ค. 59
ประเมินการอ่าน-เขียน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 09 ส.ค. 59
การนิเทศฯ โรงเรียนจัดการเรียนร่วม 08 ส.ค. 59
การทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 04 ส.ค. 59
การอบรมครูปฐมวัย 04 ส.ค. 59
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารบุคคล (ภัทรพร) โทร 08 1972 1600
การจ้างลูกจ้างฯด้วยเงินนอกงบประมาณ 02 ส.ค. 59
โครงการ"อบรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ" 28 ก.ค. 59
ให้สอดส่องพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 07 ก.ค. 59
สิทธิลดหย่อนภาษี 01 ก.ค. 59
การกรอกข้อมูลจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล 01 ก.ค. 59
ให้กรอกข้อมูลบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตรง 30 มิ.ย. 59
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม 20 มิ.ย. 59
การประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษา 30 พ.ค. 59
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารทั่วไป (คำนึง) โทร 08 1887 7845
จัดสรรงบประมาณโรงเรียนปลอดขยะ 23 ส.ค. 59
การตรวจติดตามคุณภาพอาหารเสริม(นม) 19 ส.ค. 59
อบรม ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน 16 ส.ค. 59
เชิญครู ป.๑ เข้าร่วมอบรม 15 ส.ค. 59
การรับย้ายนักเรียน 15 ส.ค. 59
รายงานการจัดกิจกรรมลูกเสือฯ 27 ก.ค. 59
สื่อประชาสัมพันธ์นมโรงเรียนฯ 15 ก.ค. 59
สื่อการเรียน "ฟ.ฟันสวย ยิ้มใสฯ" 15 ก.ค. 59
ทะเบียนหนังสือ เวียนแจ้ง ข้าราชการครู/บุคลากร
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา 23 ส.ค. 59
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมฯ 23 ส.ค. 59
การจัดให้มีการเรี่ยไร 23 ส.ค. 59
สั่งจองเสื้องานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคเหนือ 19 ส.ค. 59
การอบรมพัฒนาศักยภาพครู 19 ส.ค. 59
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดฯ 15 ส.ค. 59
ประกาศผลประกวดผลงานทางวิชาการฯ 15 ส.ค. 59
องค์ประกอบในการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 15 ส.ค. 59
รายงานการประชุมครุและบุคลากรทางการศึกษา
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ 01 ก.ค. 59
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 01 ก.ค. 59
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 10 เม.ย. 59
รายการการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (๒) 27 ม.ค. 59
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (๑) 27 ม.ค. 59
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๕/๕๘ 04 ธ.ค. 58
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๔/๕๘ (ต่อ) 08 ก.ย. 58
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๔/๕๘ 08 ก.ย. 58
รายงานการประชุมกรรมการสถานศึกษา
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๓/๕๙ 03 ก.ค. 59
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๒/๕๙ 09 เม.ย. 59
รายการการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๑/๕๙ (ต่อ) 25 ม.ค. 59
รายการการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๑/๕๙ 25 ม.ค. 59
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๒/๕๘ (ต่อ) 13 ก.ค. 58
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๒/๕๘ 13 ก.ค. 58
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๑/๕๘ (ต่อ) 13 ก.ค. 58
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๑/๕๘ 13 ก.ค. 58
รายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
รายงานประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๒/๕๙ 03 ก.ค. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๒) 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๑) 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๓/๕๘ 29 ต.ค. 58
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๒/๕๘ (ต่อ) 13 ก.ค. 58
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๒/๕๘ 13 ก.ค. 58
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๑/๕๘ (ต่อ) 13 ก.ค. 58
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๑/๕๘ (ต่อ) 13 ก.ค. 58
รายงานการประชุมกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๓) 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๒) 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๑) 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๕๘ (ต่อ) 13 ก.ค. 58
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๕๘ 13 ก.ค. 58
หนังสือประชาสัมพันธ์
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 14 ก.ค. 59
วันหยุดกรณีพิเศษ ปี ๒๕๕๙ 13 ก.ค. 59
บัญชีลำดับนักเรียนยากจน ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 05 ก.ค. 59
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๕๙ 16 มิ.ย. 59
นโยบาย สพฐ. ปี ๒๕๖๐ 16 มิ.ย. 59
คู่มือลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 18 พ.ค. 59
ตรวจสอบวันหยุดประจำปี ๒๕๕๙ 17 พ.ค. 59
ประกาศปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 31 มี.ค. 59
อินโฟเมชั่นกราฟิก : Information Graphic เพื่อการศึกษา
แก้อาการปวดหลัง 09 ส.ค. 59
ประโยชน์ของกล้วย 09 ส.ค. 59
ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (หญิง) 09 ส.ค. 59
ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (ชาย) 09 ส.ค. 59
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แพรแถบ) 09 ส.ค. 59
เครื่องหมายประดับเครื่องแบบ (อินทรธนู) 09 ส.ค. 59
รักษาความโสด 09 ส.ค. 59
แก้ผ้านอน 09 ส.ค. 59
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ต้องการให้เพิ่มหัวข้ออะไร
ข่าวการเมือง
ข่าวดารา
ดูดวง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/07/2011
ปรับปรุง 25/08/2016
สถิติผู้เข้าชม 870969
Page Views 989080